Soun theme shopify

Find out your best Shopify theme and theme on shopify in less than two minutes

Find Shopify Theme — it's free
No difficulty
No complicated process
Track competitor's stores
BACK

HOW TO FIND OUT THE SUPPLIER FOR A PRODUCT YOU WANT TO SELL ON AMAZON

let me show you how it now this does not,work every time so just put that out,there immediately and but it often works,doesn't work every time but it often,works okay so if you try it and it,doesn't work for you I'm sorry it,doesn't work every time but it often,works so let me show you how to do it so,here's their listing and all I'm gonna,do is I'm just gonna click on the image,just to pull up the complete image and,then on my Mac it is ctrl + click just,so that I can view the image okay on a,Windows PC,I think it's ctrl + right-click or it,might be just right-click just to review,the image but then you end up with that,you end up with that image okay so if I,then come to image search on Google,which is images google.com and click in,search by image and I'm going to paste,the image URL so then I'm gonna take the,Amazon image URL I'll give it to you all,of you as well so you can see what the,hell I'm doing send to all I'm just,going to paste it in write that okay and,then I'm gonna search by images now what,that will do is it is Google or then go,out onto all the websites that it's,indexed and look for instances of images,that look like that okay that's what,that does and it will also as well give,you a little hint about what that image,is so Victrola record player,so I'm now looking for where this,company purchased that product from so,now what I've got to do is I've got to,get rid of the brand name if it's given,one doesn't always give one and I'm,gonna add the plus sign like that I,should I don't think I need plus sign,and then it's going to put this search,what's called a search modifier so I'm,now looking I'm now gonna tell Google to,search alibaba.com for all instances of,that image,that also say record player on the site,so that's what that image search what,I've just put together does click on,search let's see what comes back okay so,now you can see I'm getting only getting,results from the alibaba.com website so,I'll just click on this let's just have,a look what comes up so now it's taken,me to Alibaba where I've got instances,of images that look like the image I'm,looking for on Alibaba ooh images in,video in Alibaba listings that's pretty,sexy so I could just look now so that,looks a lot like let's just bring it,back suitcase single clasp da da da da,da suitcase like that that looks a lot,like it wouldn't you say let's just uh,bring it up yeah that looks a lot like,the product don't you reckon I reckon,and it just obviously it's branded but,private labeled or something else but,that's how you do it easy peasy and,that's so that's the product that the,private label product on Alibaba so,that's how you would do it and then of,course you'd have to negotiate blardy,blardy blardy blardy blar but that often,works as a way of finding your supplier,of a product on Alibaba for instance or,something like that so you could try,that the other thing you can look at is,if Alibaba doesn't come up and you could,try other sourcing websites like Global

The above is a brief introduction to Soun theme shopify

Let's move on to the first section of Soun theme shopify

របៀបធ្វើ Baner YouTube ឱ្យត្រូវនឹងទំហំទូរសព្ទ | How to make Baner YouTube size for phone | Chhin Chy

របៀបធ្វើ Baner YouTube ឱ្យត្រូវនឹងទំហំទូរសព្ទ | How to make Baner YouTube size for phone | Chhin Chy

Ừ xong lịch C12 c125 phần ấy nhân video,cần có apk bằng cao BN YouTube,banner YouTube được nghiên,YouTube năm bao nhiêu ạ,hai chân Xem phim buổi sáng,bên đây YouTube đám cưới cho hết,du lịch Hạ Long Cổ Phần,lớn chuyện sạc đặt nó cư đó,anh xem coi Kate tìm lời ru con,Ừ,Ok,con nít xem,Bây giờ chia cũng đủ muối một con anh,vay bên đó,còn anh chăm lắm,em ấy,kế hoạch đoàn Nokia Từng Centimet thêm,năng pro được,bán cho một con lại,tự ý,ừ ừ,Thị Trấn Thành,a a a a bank Nhật Bản hay,christanne Heineken chi phí thu được,trước đây therefore Sao lại chiếm màu,trắng lại đánh không anh sáng tác từ,trên bạn nên đặt là anh ấy cư tâm hồn,tôi sạc hay là,ok,giờ làm Bây giờ bác đi xa nhau nên do,đúng thiết,thì mỗi,Nhanh thế á,a letter sạc pin sáng,Hà,Nội Việt Nam đã đặt hàng này,ở,Đông Nam Á,Xin chào và tiền từ chiên giòn logo,techtopia consider đ,nghe giọng ca alani Ok,được rồi ca remix,ch4o,Âm Nhạc,anh gai xinh Plus ạ,du,lịch 5 tháng 4 đầm đời là lời túi xách ý,cho,tỷ lệ,ừ ừ,ừ ừ,ô tô Carens và Sonic ngụ ngôn,ô tô có lành đừng nói làm sao vậy,đã Tổng kết được con nhỏ Nguyên,nhà báo thiệt là miền Bắc Á,bộ phim sex với chó,Anh Trần,anh bình luận so sánh,Anh Lộc Vietsub I,Ừ ok,I tình hình luật vàng đấy,à à,à à,I read more một lần đọc đi,khi hết pin,à à,ô ồ,anh ạ,Ê mày có cá nhân,à à,anh,mang home,Anh ở Vũng Tàu một ít ôn lại nhỉ,một,chiếc xe xôi 2,à à,A và màu tím,luôn cố đi,ok Nghe ca vọng cổ Bạn hãy,anh đã thì Facebook chính chủ vị trí nào,ạ,đó chính là lý,đào,Facebook,Facebook Facebook,à à,em biết là anh đang một con cho trẻ đang,nói điều kiện bây giờ,làm chưa,ở trên bàn thờ biệt thự đến,Ừ thế giới chúa,ở,thị trấn áp lực 16A,à à,ừ ừ,à à,à à,ở đâu có,à à,à à,khi,sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp tư,nhân đại chiến,ừ ừ,Ừ ok trắng và bây giờ à,xe Toyota Corolla Altis tháng,à à,xe,cảnh sát trật tay Nintendo Urani của,Iran,cam bi,I,love Panda à,Ừ tôi muốn Nokia Heineken,trong máu,ở ngoài đồng phục Hoài Linh,ở,bệnh viện support,bạn ạ,ô,long pause,ừ ừ,Anh đang đang bay LG ctact canifornia,đấy,ạ bây giờ sáng,he he lacked karaoke Luân Công tơ,vừa đuổi cháy,bộ dàn ý mua quần áo đã lấy thu xa với,internet lịch sử dụng đến,đoạn văn bản trên,Ok em

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next second section about Soun theme shopify

Why My YouTube CPMs/RPMs Are SO HIGH! ($300CPM! 🤯)

Why My YouTube CPMs/RPMs Are SO HIGH! ($300CPM! 🤯)

in this video I'm gonna break down how,and why my C PM's are so high even up to,$300 CPMs so real quick before we jump,into what exactly a CPM is and I'm gonna,we're gonna go in and look at mine I'm,gonna show you exactly what my CPM czar,on several different videos go into my,analytics and show you all that data but,first let's take a couple steps back so,in order to get CPM we're talking about,YouTube ad revenue meaning YouTube puts,ads on my videos and I get paid for them,putting ads on my videos that's YouTube,ad revenue YouTube monetization Google,Adsense,all those are saying the exact same,thing YouTube's running ads on your,videos and you get paid for it so the,higher the CPM the more money you're,gonna get as long as you're getting,views right if you're not if your videos,not getting views then CPM is pretty,irrelevant and you're not gonna make,money if you're not getting views,because there's gotta be views in order,for YouTube to show ads on the video and,if your videos are less than 10 minutes,YouTube's only going to show one ad,before the video but if you make videos,that are over ten minutes then what you,can do is place ads before and after the,video and you can place them in the,middle of the video and I have a video,that explains exactly how to do that,that's this one right here so if you,want to know how to put ads on your,videos and place them manually like that,for videos that are over ten minutes,then definitely check out this video and,I also have an entire YouTube playlist,dedicated to YouTube's growth and,monetization so definitely check that,out there's great tips in there for how,to make money through your channel not,just through YouTube monetization but,you know selling other things through,Channel affiliate marketing selling your,own product stuff like that CPM is a,metric that represents how much money,advertisers are spending to show ads on,YouTube it's not a measure of how much,your videos are earning per thousand,views you'll see a few different CPM,metrics in YouTube analytics you'll see,the CPM the cost and advertiser pays for,1000 ad impressions and AD impression is,counted any time an ad is displayed and,then playback based CPM the cost and,advertiser pays for 1000 video playback,playback when an ad is displayed so when,you get your channel monetize,and let YouTube run ads on your videos,that's not actually YouTube running,those ads that's other companies other,individuals that are using YouTube's,platform to run ads on your videos to,tell you about their product or service,why is CPM important by the way if you,haven't subscribed to my channel please,do hit that subscribe button and enable,notifications I really appreciate that,and also drop a like the YouTube other,algorithm seems to love when people like,the video honestly I don't care all that,much but I do care a little bit cuz you,know I want these videos take me a bit,of time that's good info I want people,to find them and see them and they'll,smash in t

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next third section about Soun theme shopify

How To Create a Website for Free | High Quality | ZERO Cost!

How To Create a Website for Free | High Quality | ZERO Cost!

hey there this is Laurie from how to,howdy and in this really quick video I'm,going to show you how you can build in,100% free website zero hosting costs,zero costs for our domain and you can do,it today in a matter of minutes so let's,get right to it okay so the first thing,you're going to go is go into Google and,one thing you do need to have is you,need to have an account ya have to have,a gmail account so you're gonna go into,sites Google com,and guess what Google now will let you,build a site and they will host it for,you for 100% free and these are not,little junk sites they actually have a,lot of punch to them and I'm going to,show you how much punch they can have,now this is one that I created here it's,a it's you can see it's a Google site,and I did a speech hello Pro review for,this so this is one I built about a week,ago and it does not have a whole lot of,content here it just has my the name of,it what I'm trying to review the product,I have some pictures and then I talk,about it is it worth buying I have the,word Pro in here a lot so SEO will pick,it up and then I have it hooked to a,review on the product then I have it,hooked to YouTube one of mine my review,for this on youtube you can do your own,or you can use somebody else's and then,I have just the breakdown of the upsells,and then I just have this little thing,about what speech ello is what the,product is and I also created on,Pinterest I created a pin about it which,is really simple and this is ranking,between it fluctuates some days it's on,the first page of Google sometimes it's,on the second page of Google but this,little website has been ranking really,really well on Google so let's just take,a look right now it does fluctuate a,little bit so I'm gonna see where it is,there are a lot of sites there it is,first page that's me that's that little,Google site I made and,let's go take a look right here there's,9,000 results for this review and a week,ago with that little content on Google,Sites I'm able to rank on the first page,or the second page imagine if I had put,a whole bunch of phenomenal content in,here this is just a little content what,if I built this up a really big imagine,the power of that so we're just going to,go back into Google and we're going to,take a look and so you can start a blank,site they do have templates for you now,all of these you can edit so here's like,a project one a club one all of these,you can change it but I'm just gonna,pick let's just do a project one let's,take a look at this format okay so the,first thing you want to do is whatever,you are trying to promote whatever,you're talking about needs to be here,and it needs to be here and then you can,put it here if you want and a little,description edit you can also show a,sidebar with a menu and you can put in,your logo so that's really cool,everything in here you can edit all of,this is drag-and-drop you have layout,choices over here so if you don't like,this particular layout you can go to a,

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next fourth section about Soun theme shopify

3 Passive Income Ideas - How I Make $26k Per Month

3 Passive Income Ideas - How I Make $26k Per Month

these three passive income streams made,me over three hundred thousand dollars,last year let's talk about it,so look when it comes to passive income,i'm gonna talk about two different ways,in this video me showing my face and me,not showing my face so if you want to be,on camera i got you and if you don't,want to be on camera you want to be more,behind the scenes i got you with that as,well and the third one is actually my,largest one so stay tuned so the first,passive income stream i want to talk,about is called youtube adsense now this,is where youtube pays you to put ads on,your video now last year in 2021 i made,over a hundred thousand dollars just on,this channel alone from youtube adsense,let me tell you guys inside my computer,to show you guys proof so as you can see,i'm on my youtube channel right now and,last year i made a hundred and four,thousand dollars just from this channel,from google adsense this is not,accounting an affiliate marketing that's,not counting sponsorships just not,counting corey sales this is just,youtube adsense right so as you can see,i made a hundred and four thousand,dollars let me actually refresh it so,you know everything is legit boom a,hundred and four thousand dollars from,youtube adsense let's take a look at,some of my top earning videos right so,the clickbank affiliate marketing,challenge almost made me thirteen,thousand dollars the 11 streams of,income video made me 11 bands so hey,that's crazy 11 bands 11 streams of,income and by the way i'm not revealing,all of my streams of income in this,video i'm just going over three passive,income streams so if you want to see all,of my income streams let me know in the,comment section below and drop a like on,this video but let's continue on we got,the drop shipping challenge that's nine,bands four free side hustles in 24 hours,that made me nine bands as well so you,can see i just made these videos one,time like i just put the effort in one,time but i'm still making money on those,videos to this day so that's one way,that you can make some passive income,you could start your youtube channel and,start making videos like they might not,pop off right away youtube is a,challenge and i'm gonna give you guys,some tips that actually get you started,with youtube number one pick a niche you,gotta have a direction when you're,starting a youtube channel because if,not you're gonna be all over the place,and you're not gonna grow take it from,me i know you feel me me i started off,with clickbank affiliate marketing and i,was just documenting my journey i know,y'all remember those days where i was,trying to hit a thousand dollars in a,day with clickbank hey leave a comment,down below if y'all remember those days,but look you gotta pick your niche and,number two be unique you gotta be unique,you gotta stand out in some way there's,thousands of different channels on,youtube the only way you wanna stand out,is if you be yourself because nobody is,you you know what i mean they can

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next fifth section about Soun theme shopify

Creating A Custom YouTube Thumbnail From Start To Finish | My Exact Process

Creating A Custom YouTube Thumbnail From Start To Finish | My Exact Process

hey guys welcome back to my channel in,today's video i'm super pumped because,we're talking all about youtube,thumbnails,more specifically,my exact process for creating my own,youtube thumbnails i'm going to be,taking you behind the scenes as i,film edit,do all the things on the youtube,thumbnail for my previous video that,would have gone live before this all,about creating a email template within,flowdesk i'm going to share with you all,of my tips and tricks on firstly how i,decide what my thumbnail is going to,look like how i shoot edit and all of,that stuff and how i put text behind my,image using canva so before we dive into,that process let's talk about the,importance of custom thumbnails and why,you should be using them you need to,think about thumbnails as the equivalent,of a billboard or a video poster for,your youtube video you want to make sure,it's eye-catching and stands out but,also still accurately represents the,content that you're putting out,according to youtube creator academy 90,of the best performing videos use custom,thumbnails i'll link the full article,for this in the description box below in,the article they specify that the key,elements to any good custom thumbnail,are,close-ups in focus and high resolution,accurately representing the content of,the video and it looks good no matter,what size of screen you need to remember,that youtube is viewed on an array of,devices from,full screen large tvs right down to our,mobile phone so you need to make sure,that your thumbnail is looking good on,all of them i have a really great trick,for this i'm going to share with you a,bit later so stick around for that now,let's talk about actually being able to,use custom thumbnails in your videos,having the ability to actually upload a,custom thumbnail to your youtube videos,doesn't come standard when you set up,your channel you actually need to take,an extra step to make this happen so to,do that you firstly want to come into,your youtube channel,from your youtube channel access the,youtube studio,so this is basically the behind the,scenes area where you will go to upload,your videos each time,but what we want to do is we want to,come over onto the bottom left here and,click settings,and then channel,and feature eligibility,you'll see here that under features that,require phone verification but there's,certain things that you won't be able to,access until you set up that phone,verification so you'll see here that,videos over 15 minutes custom thumbnails,and live streaming fall within that,category so all you want to do is come,in here to eligibility,and click verify phone number and if you,go through that process of verifying,your phone number that will unlock those,features for you and you'll be able to,upload your custom thumbnails,once you've done that you can then,access your content and you can either,upload a video or you can go back to,previous content and add a thumbnail so,you come into the video editor,scroll down past the descr

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next sixth section about Soun theme shopify

How To Build An Email List Fast 100% FREE TRAFFIC

How To Build An Email List Fast 100% FREE TRAFFIC

hey this is Dave and I'm gonna be,talking to you today about how to build,an email list fast and the best how to,do it with a hundred percent free,traffic so how to build an email list,fast is the question that I get a lot,people try all these paid ads with no,sense of direction and the end result is,a lot of wasted money so you need to,have five components set up before you,can even start building your list and as,I said before this can be done with,completely free traffic so step one,you're looking at it right now on the,screen is you've got to have a presence,online and you have to have a block now,folks you don't need these big glamorous,blogs this is a very simple block it,does almost 9,000 unique visitors a day,and this is my personal blog and you,know you have to have just a blog why do,you have to have a block because it,shows your online presence now I know a,lot of gurus out there some say you need,one some say you don't well guess what I,disagree because if you don't have a,presence online you don't have anything,imagine any business that doesn't have a,presence it just doesn't work number two,you have to have a funnel okay now a,funnel is something that people can,exchange their email for something for,free I have numerous funnels and this is,one right here that I like to show you,it's you know copy my exact step-by-step,blueprint that I use to build simple,three-page power Falls now basically,what happens when somebody puts in their,email address I give them a free,blueprint that shows them how to put,together a funnel it's actually a pretty,good little blueprint and it's like an,e-book but it's it you know it's it's,they get that for free for giving me,their email address and this is the way,to build an email list okay now if we go,back to the blog you'll see that right,on the corner here I have a banner that,allows people to come in here also okay,and so there's lots of different entry,points for people that come into that,funnel and that's step number two okay,step number three is you got to have,content to build your brand and get your,message,most people fail at this because they're,looking for the push button make money,method folks this doesn't exist but if,you're not a writer no worries because,you can outsource it for five to twenty,dollars or write it out and have someone,edited or spellcheck it I do that a lot,of times getting your message out is,important content is everything now,right now you're on a video and you're,consuming video content this is print,content okay and this is one that I just,did yesterday and it's five ways to,increase website traffic so this is,written content now what I did is I did,the video and I put the video on my blog,and then what I did is I you know wrote,out a blog article okay and again even,when you come into the content you'll,see guess what another entry point into,the funnel okay number four is you got,to monetize it with an offer okay now in,the beginning you can start with,affiliate

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next seventh section about Soun theme shopify

How To Make Money Using ClickFunnels FAST | ClickFunnels Step-by-Step Tutorial for 2020

How To Make Money Using ClickFunnels FAST | ClickFunnels Step-by-Step Tutorial for 2020

what's up you guys welcome back to the,channel my name is Robert Canet in in,today's video I'm gonna talk all about,the software tool called clickfunnels,now if you don't know what clickfunnels,is it is an automated piece of software,that will help you build sales funnels,created by none other than Russell,Bronson and in today's video I'm gonna,show you go deep into how you can use,click funnels to make money online,whether or not you were technical or not,it doesn't make a difference I'm gonna,teach you the strategy behind how you,can absolutely implement this whether,you have a product to sell or you don't,have a product to sell you don't need a,product to sell to make money using,click funnels so in today's video this,is part one I'm gonna show you exactly,how you can take click funnels and use,it to make money online so be sure to,keep watching ok guys so if you don't,know what click funnels is you might,have been hiding under a rock lately,click funnels is an incredible piece of,software used to build automated sales,funnels now if you don't know what a,sales funnel is russell brunson kind of,explains it like this it's like holding,the hand of your customer having your,best salesperson hold the hand of your,customer and grab them and take them,through the buying process step by step,showing them everything that could,possibly ever want cool thing about,sales funnels is it is a direct path for,the buyer traditionally when you land on,the website often if it's an e-commerce,site there's so many different options,to choose from what ends up happening is,people get frustrated now that doesn't,happen with Amazon Amazon is a very very,trusted brand however in general when,people land on websites they don't know,what to do there are so many different,options so many variations of where they,can go and most people lose interest,pretty pretty quickly with a sales,funnel it is very direct and it is very,very straightforward you guide them,through the exact steps that you want,them to take in order to sell the,product or service that you have the,beauty about sales funnels is that not,only can you make money on the front end,you can make money on things like,one-time offers upsells downsells and of,course move,into something called follow-up funnels,and sell more things to them later on,for example if somebody buys something,from you and they take the upsell then,you could take those people and move,them into another funnel so you can move,them from funnel to funnel it's called,follow-up funnels you could use all,sorts of different actions we're not,gonna get too too into all of the,craziness of click funnels in this video,but I'm gonna show you the mechanics,today of what it takes and then in the,following videos I'm gonna show you a,little bit more about how you can get,into the specifics you can get really,really advanced with click funnels the,beauty about the software is anyone can,use it you don't have to be a pro you,don't have to be a developer

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next eighth section about Soun theme shopify

Automate the creation of your brand and marketing graphics

Automate the creation of your brand and marketing graphics

everyone nice to connect with you my,name is Scarlett Shaw I run branding in,design firm in Bangalore I'm also,building this design automation tool,called outline Haven Lindsay from,branding hero thanks for joining in,appreciate your time and what I'm gonna,do today is just sort of take you,through you know well one thing I sort,of flipped was usually I take people,through a presentation but because we,have this online format now you can,actually see my screen and it's actually,I have a whole bunch of tabs open it's,likely some of them are not necessarily,in sequence but you know I walk you,through them any which way so if you,want on the side and you can open it in,a browser and check it out welcome to,this final roundtable session with us,outlined briefly about myself I've been,running a branding in design form as an,invention called exit design we found in,2004 I in the last five years I've been,exploring this area sort of creative,automation brand automation feeding some,things and and the third thing that I,sort of do is design upon which is a,hackathon format for induce to get high,quality design work that's where,suddenly appendix cinematic have taken,part of X so that's a little bit about,me we've managed to get a little bit of,press about the studio and about myself,or you know over time I'm jumping into,this idea of sort of creative automation,right it has anyone heard of this so,this anyone has anyone heard of this,this is actually one of the first words,first,automatons right so the idea of like a,robot important work that can actually,do something that a human can't and this,was actually created in the in,Austrian Court and as you can see it,even defeated Napoleon and Benjamin,Franklin at chess and you know whenever,I penned it to the court it would be,completely opened up and you know open,for inspection and they'd be like Oh for,a couple of years eventually of course,we found that there's a little man,hiding inside so while quite there being,that you know even in today's world,where we have this conversation around,cognition and AI Gary Kasparov himself,says that you don't think of it as,artificial intelligence but most,augmented intelligence right so it can,if we just sort of rewire a few things,in our brains it can actually help us do,our creative tasks a whole lot better,you know yeah so I mean there's just,evidence of this from a very long time,ago and then of course Amazon with their,own version for Amazon Mechanical Turk,which is a crowdsource platform where,you know you can have a whole bunch of,people task workers from all of the,world work you know on-demand virtual,format and in some ways we've actually,been part of not Amazon's thing but,we've been doing this as you know,capture a caption you capture in when,you type something in you actually,helping an online if it's a document in,your helping translate something it goes,in a part of a document which is in a,page in a book which is a digital,library so we've all been so

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of Soun theme shopify

Continue the next ninth section about Soun theme shopify

Converting PDF Bank Statements into CSV or QuickBooks Bank Feeds (for Desktop or Online)

Converting PDF Bank Statements into CSV or QuickBooks Bank Feeds (for Desktop or Online)

hi my name is Hector Garcia I'm a CPA an,advanced QuickBooks ProAdvisor,and I want to show you one of my,favorite tools that I use during taxes,and to enter a lot of information that I,get from bank statements into QuickBooks,now there are some cases in which I,don't need to send it to QuickBooks I,just need to take the bank statement,data and put it into Excel because I can,do something with an Excel maybe I can,file a tax return by preparing some,reports in Excel but for the most part I,do the work to go from a bank statement,into Excel to clean it up and then,ultimately go to QuickBooks so let me,show you I'm going to take a bank,statement that's here and this is the,exact bank statement that I'm going to,use for this example that you're looking,at on the screen and this is a bank,statement that was scanned by my client,my client scanned a statement gave it to,me gave me maybe twelve months worth of,bank statements and says here do my,accounting now normally without this,special software I'm going to show you,we will have to literally transcribe,this information into Excel or,QuickBooks unless you know our bank,actually gave us access to the digital,information but this is only really,useful for when we don't have access to,the digital information and the software,is called,to qbo convert pro plus it's a $300,software yeah I know,I would right it's a 300 our,software you buy it by going into ww2,QuickBooks comm and once you go into,that website let me show you what our,website looks like,and you're gonna scroll down you're,gonna have a couple of choices you're,gonna have CSV to qvo qi f2 q vo PDF to,qbo and to qbo convert pro plus the one,I recommend the professional Edition,which is the last one that's the one,that allows you to convert multiple file,types input and multiple file types,output if you want to go straight just,from a bank statement into qbo format to,import into QuickBooks you can get,simply get the PDF to qbo but the one,that I like the to QBO convert Pro Plus,that one can actually,to scan bank statements it can do,conversion to excel and conversion to,big books bank feeds so I'm gonna show,you how that works,so the first thing I do is I launch the,software and I take a look at my bank,statement I usually write down the,account number make sure that I'm using,the correct account number when I create,the file I click on settings I choose,the bank so I click here on lookup I,type Chase select the bank hit OK then I,type in the account number this is for,me to tell the the software that when it,creates that digital file that,QuickBooks knows which bank account to,attach the transactions to so I type in,the account number there and I hit OK,then I click on convert I select my PDF,file again this PDF file looks like this,this is this PDF file that's here it's a,scanned version of the bank statement,and I'm gonna click on preview this is,gonna take about 2 minutes 2 or 3,minutes because it does have to scan all,the pages and it has t

Congratulation! You bave finally finished reading Soun theme shopify and believe you bave enougb understending Soun theme shopify

Come on and read the rest of the article!