Voyager Upsell & Cross‑Sell

Find Shopify App — it's free
BACK

Should You BID for an MSC Upgrade?

hey everybody welcome to the midship's,youtube channel,i'm your captain corey and today we're,going to tell you all about,the msc upgrade program where you can,bid,to upgrade your cruise cabin on your,next msc cruise,and also as an additional little tidbit,you're going to want to stick around to,the end we have some viewer,input from the commentary that i want to,want to make known to all of you,about msc and their loyalty program you,don't want to miss it if you're taking,an msc,cruise so let's hop into an email that i,received this morning,from msc cruises from the msc,upgrade dear midships you are invited to,participate in the msc,upgrade program with this program you,will have the opportunity to submit,offers,to upgrade from your existing stateroom,hurry this exclusive offer is only,available on a limited number of,staterooms,on your cruise and they give you a link,to go ahead and go to the upgrade,website which,is in the background here we're going to,cover that in just a second,so i'm going to show you some of the,other parts of this email,so if you if you were to scroll down the,email you would be met with this,which gives you some of the upgrade,options that you have and some of the,starting pricing,so there is one caveat with pricing that,you need to know if you notice here,everything is pp which is per person,now if you've never cruised before,there's something you need to understand,almost all cruise state rooms are,considered to be double,occupancy that means whatever price you,see quoted here in this video,you need to double it for your actual,upgrade cost,so this 55 suite at the bottom of my,email,is actually a hundred and ten dollars,when i pay for the upgrade even if,i'm just cruising by myself so that is,something that maybe will help you,as you're booking things to help you,sort of manage your cost because if you,bought this msc,yacht club executive suite thought it,was going to cost you 520 bucks but it,ends up costing you over a grand,you might be pretty salty and just so,you know these upgrades are,non-refundable,and you do not get to choose your,stateroom so that is another thing that,you might want to be wary of,because a lot of us when we book these,cruises to their the cruise line private,island for msc which is called ocean key,they have a lighthouse show,on that island and the way that the the,ships typically dock,if you have a balcony on the port on the,port side of the ship you won't be able,to see,that light lighthouse shell however if,you're like me,and you book on the starboard side of,the ship you,have a pretty good chance of docking and,being able to watch the lighthouse show,at ocean key directly from your balcony,so if that's something that's important,to you on your cruise,you might want to think twice about,doing this msc upgrade program,because you don't get to say no to,whatever room they give you,the only thing that you can do is,forfeit the money you paid and stay in,the initial cabin so i guess you can s

The above is a brief introduction to Voyager Upsell & Cross‑Sell

Let's move on to the first section of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Upsell thanks to the access control system

Upsell thanks to the access control system

Ráda bych přivítala prvního řečníka dnešního 2N on Air, kterým je,šéf prodeje Tomas Klima , který je ten nejvhodnější, aby vám vysvětlil finanční výhody,sdílených struktur IP a tipy na podporu vstupu do dveří Thomas the floor is yours.,Děkuji Štěpánko, děkuji za úvod, vítej, rád bych vás přivítal na dnešní,akci, která ve skutečnosti bude hodně o kontrole přístupu, jinými slovy o vpustění dobrých,lidí a vyloučení zlých lidí, když mluvíme o lidech, existují různí spotřebitelé řízení,přístupu různých osob s rozhodovací pravomocí a pokud je vyjmenujeme, první je distributor někdo,,kdo má zájem o snadný prodej produktu, uh a který je prodává systémovému integrátorovi,,systémový integrátor hledá snadnou instalaci, je údržba vzdálená vzdálený přístup ke,správě, proto může ušetřit čas novým obchodům a systémový integrátor také,hledá spokojeného zákazníka s úsměvem na tváři koncového uživatele, kterého,zákazník očekává, že systém řízení přístupu bude snadno použitelný a snadná správa, jsem si jist,,že se identifikujete s jednou z těchto skupin, ale stále mají jednu společnou věc a to je,zoufalý pohled na spolehlivé řešení a když mluvíme o spolehlivosti, je tu přímá souvislost,mezi spolehlivostí a úsměvem zákazníka a dnes budeme věnovat velkou pozornost tomu, abychom,vás přesvědčili, že je tu spousta investic na straně dvojčat, která se vynakládá na spolehlivost, kterou,si ponechám úkol mým kolegům a dnes budu trávit čas mluvením o potenciálu kontroly,přístupu a o tom, jak můžete zvýšit nebo zvýšit příjmy plynoucí z podnikání v oblasti kontroly přístupu,,zaměříme se nejprve na tři různé kategorie, kde jsme dnes co je,naše řešení, pak pokud jde trh, jaké jsou nejnovější trendy a jak na základě těchto,trendů nemůžeme v zásadě získat více peněz, začněme s prvním, kde jsme dnes naše,nabídka se skládá nebo naše chápání řízení přístupu spočívá interkomu a kontroly přístupu v,obou těchto skupinách, které jsme založili, založíme je na IP infrastruktuře IP technologii,,proto můžete použít sdílenou infrastrukturu, sdílenou kabeláž, můžete ušetřit nějaké náklady a vy mohou,k nim také přistupovat na dálku a obě jsou zařízení iph, což znamená, že toto je jediný,hardware, který potřebujete k zabezpečení jedny dveře, vše, co potřebujete, je přivést jeden kabel k instalaci,nyní na velikost celého odvětví, zatímco interkom tržní tržby jsou asi 3 miliardy,USD s velmi pěkným tempem růstu 18 složené roční míry růstu do roku 2024,,trh kontroly přístupu je více než dvakrát větší než interkom, relativně pomalejší tempo, ale,rozhodně dvakrát větší než to a pokud chceme abychom získali větší podíl na trhu,pro kontrolu přístupu, musíme pochopit trendy a musíme navrhnout naši,strategii pro udržení spokojenosti našich zákazníků a zvolit 2n jako jejich řešení a,založit naše rozhodnutí na datech ne pocitech používáme pomoc dvou různých zdrojů informací, nejprve,je studie omnia mezinárodně uznávaný výzkum v oblasti řízení přístupu, který shromažďuje,analýzu nejnovějších trendů v řízení

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next second section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

5 CAR RENTAL SECRETS ENTERPRISE, BUDGET & HERTZ Don't Want You to Know!

5 CAR RENTAL SECRETS ENTERPRISE, BUDGET & HERTZ Don't Want You to Know!

today i have a secret tool to help,significantly lower your costs on,something we all overspend on,hi i'm the youtube deal guy matt granted,some serious insider savings coming your,way all of the big deals i feature mats,dailydeals.com is where i have you,covered you can find my most recent,deals and offerings right there but what,i'm going to share with you right now is,an underutilized tool to put an end to,the nickel and diming and the price,gouging and all of those crazy things,that happen with car rentals we all rent,cars whether you're traveling for the,upcoming holiday travel season or,thanksgiving,by the way this is not a sponsored video,no one's paying me to share this,information with you so i'm excited,because in the work that i've done with,usa today travel and i've done research,for television networks,i've found that for someone like me,where i'm traveling,literally every week,for the show that i host in new york,city for my youtube channel and for,constantly finding different ways to get,to warehouses to check products and,unbox them i've found,something that really not many people,use and i'm going to show you the price,difference is between this,and another resource and then second of,all just a quick reminder that if you,are,not renting from an airport you're going,to save around 15 to 30 percent less i,know airports are convenient so for the,sake of some of what i'm going to show,you i'm going to do those pickup options,at airports but a reminder sometimes a a,10,uber rider lift ride to the hertz or,alamo that is a mile from the airport,you can save significantly versus,actually picking it up from the airport,kiosk i'm going to share my screen with,you right now and show you the,incredible savings for the sake of this,demonstration i'm going to use car,rentals.com they're a resource that i've,really enjoyed in the past,but they're basically just an expedia,search engine and i'm going to show you,how the other tool that i have will get,you much lower prices so let's do tampa,florida as an example let's do the,weekend of october 18th,and the 20th let's do a pickup of 12 30,p.m i'm not doing conventional times,because again we don't all pick up our,car rentals at 9 am and drop them off at,9 00 a.m the next day,i'm going to also do a 6 p.m return time,because that's highly unconventional i'm,going to show you what car rental.com,pulls up which is again the information,you would find if you searched anywhere,else now,with this being said a reminder it will,be slightly less expensive if you go,somewhere else so they are giving us,a sponsored listing where if you pay in,advance through hot wire you don't know,what car you're getting you don't know,what company you're going to you'll get,160 31 a day but if you were to do,uh a cheaper option you're looking at,183 for the weekend that's ridiculous,that's not even a holiday weekend with,the cheapest option being ace rent a car,for 38 and 183 for a standard car or an,economy car,awful rea

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next third section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

10 Worst Cruise Cabins on a Ship ~ How to Avoid Bad Staterooms

10 Worst Cruise Cabins on a Ship ~ How to Avoid Bad Staterooms

there are 10 cabins on a cruise you,might want to stay away from cruise,fever here and we're gonna go through,the 10 worst cabins on a cruise ship now,I should say right off the bat that if,you're on a cruise ship you're already,doing pretty good and I'd rather be on,the worst cabin on a cruise ship than,sitting at home making this video you,might completely disagree with one of,the cabins that I picked as the worst on,a cruise ship and that's okay just let,us know in the comments below where I,went wrong number one cabins directly,above or below clubs and lounges unless,you plan on heading to your cabin after,1 a.m. each night for sleep you should,try to avoid cabins that are directly,above or below the ship's clubs and bars,the base of the subwoofers in the clubs,can easily be heard in these staterooms,number two cabins above the theater,unfortunately the cabin walls and cruise,ships are not soundproof while they do,block a fair amount of noise you'll,still be able to hear music in the,staterooms directly above the theater,if shows are over by 11 p.m. this may,not be much of an issue number 3 cabins,directly below the pool deck each,morning staff members will begin to,rearrange and organize pool deck,loungers getting the Lido deck ready for,the day while some crew members will,lift and move loungers many will drag,them across the Lido deck floor waking,up passengers were sleeping directly,below number 4 obstructed view cabins,that everyone loves the idea of having a,bright orange lifeboat as their view,outside their ocean view cabin well I,still think that's better than having no,view at all it's something to keep in,mind when booking a stateroom,number five adjoining cabins for joining,cabins are great for larger families as,many staterooms only hold four to five,passengers however due to the extra door,between the cabins you can often hear,conversations from louder neighbors in,the adjoining cabin next to you the door,is not as soundproof as the walls number,six cabins with little privacy remember,that some balcony cabins face inward and,so will have views of a promenade or,passengers right across the way while,curtains are there for a reason there's,little point in having a balcony if you,don't use it just remember that privacy,will not be a premium in these cabins,number seven balcony cabins directly,below public areas on some ships there,are balconies that are perfectly visible,from the pool deck or other public areas,as they jut out from the ship's lightly,so if you're enjoying your balcony on a,beautiful day you may turn around and,look up to see another passenger staring,down at you,this can be an awkward moment this goes,along with lack of privacy but not,everyone may mind this number eight,cabins prone to motion I don't mind,cabins on the very front or back of the,ship in fact I prefer that wonderful,after view but for those who are worried,about motion sickness you might want to,choose a cabin somewhere in the middle,where a rocking

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next fourth section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

Amadeus Training Scenario: Book Flight Itinerary, Create PNR, Price Fare

Amadeus Training Scenario: Book Flight Itinerary, Create PNR, Price Fare

welcome to an Ahmadiyya GDS video,tutorial where I will be booking a,round-trip international flight,itinerary and creating a PNR my name is,Chris FIP thanks for tuning in quickly,before I begin big shout out to the,excellent faculty of square ones travel,industry sales and Technology training,program let's get started with the,following scenario I am working as a,travel agent and client Bucky fuller who,is residing in Atlantic City New Jersey,as contacted me to book a round-trip,flight to Moscow Russia on September 9th,and then return home after a week on,September 16th ok first thing I want to,do is break down what a PNR is and how,to complete one successfully P n R,stands for passenger name record each p,NR consists of a collection of,information items called elements and,must contain the following five name,which is the passengers name itinerary,which would be the booking for a flight,or other service contact a telephone,number or contact information for the,person making the booking the ticketing,element which is an indication of the,arrangements for issuing a ticket for,the booking and the received from,element which is the name of the person,who has made the booking a helpful trick,for remembering these five mandatory,fields to complete a p NR is the print,to acronym PR int for phone number,received from itinerary name and ticket,time limit okay so here we can see how I,login to the M Deus selling platform I,will be working in training mode and,once I am in I will proceed by selecting,the command tab,let's begin with entering the travelers,name to create a PNR for our traveler,Bucky fuller we will want to be sure to,use his name as it appears on his,passport which is buckminster fuller,enter code nm for the name followed by,the number 1 to specify a single,passenger followed by the passengers,last name fuller forward slash,passengers first name,Buckminster so here we have the code n,m1 fuller forward slash Buckminster next,we will enter a home phone number of the,person who is making the booking which,in this case is our passenger mr. fuller,I will use code a pH for add phone home,- their phone number beginning with the,area code like so a pH - six zero nine,space 8 6 7-5 3 0 9 then to add a,received from element use code RF,followed by the name of the person who,requests the reservation again our,passenger has requested reservation for,himself so we will enter RF received,from buckminster fuller now we have,entered values for the name phone and,received from elements to complete the,PNR we will need an itinerary and a,ticketing arrangement there are several,ways to search for flights when building,an itinerary to pull up the flight,availabilities I will need to know the,airport or the city codes of both the,point of departure and the destination,the codes da n and DAC are useful tools,to encode and decode cities and airports,da n atlantic city yields the following,information,we see here the city code is aiy noted,here by the letter C for

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next fifth section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

Dohiker e-bike UNBOXING & UPSELLING

Dohiker e-bike UNBOXING & UPSELLING

ブーブー言っは,ブーブーん,はっはっはっももうもうもう,ブーブー,ん,goo,2ちょうーか,pa,うふふ,はたちえー,5 monde,r 2,思っん,年前だった,ん,7ジャパンに入っ,うん,ん,おっ,none,th,4日,2,ゴッ,clay,の,ん,9,えっ

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next sixth section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

10 things that will RUIN your all-inclusive vacation

10 things that will RUIN your all-inclusive vacation

planning an all-inclusive vacation and,not sure what you're getting into stay,tuned because we'll tell you the top 10,things that will ruin,any all-inclusive vacation and how to,avoid them,welcome back to the channel if you're,new here i'm max i'm marin and we're,voyager group we post weekly videos with,travel tips hotel reviews,and videos from some of our favorite,destinations around the world so if you,don't already consider subscribing,and of course if you like this video and,you find the content useful make sure to,give us a thumbs up,it really helps our videos get more,exposure and it helps us produce more,now before we get to our top 10. if,you're one of the many viewers that are,out there that's planning an,all-inclusive vacation right now,let us know in the comments where are,you going what are you looking forward,to,and what are you excited about is this,your first trip since covenant make sure,to write down in the comments below and,we'll get right back to you and what,have you experienced that's absolutely,ruined your vacation let us know,so now let's get into the top 10 things,that'll ruin your all-inclusive vacation,number one overlooking restaurant,options overlooking restaurant options,can,absolutely destroy any vacation not even,just an all-inclusive that all-inclusive,in particular,if you're choosing a hotel that only,offers a buffet is that really what you,want particularly if you're there for,more than a couple of days,it can get really tricky with,all-inclusives because oftentimes you,think,you're signing up for the entire package,but in reality you're really only,getting access to a select number of,outlets we've created an entire video,specifically about all-inclusive meal,plans,so you can know exactly what you're,getting into before you book,and even if you're staying at a hotel,that only offers an all-inclusive,package,sometimes those hotels will only have,buffets or maybe,only offer an a la carte restaurant if,you stay in a certain room type or if,you're there for a certain number of,days,and that's just not cool and that's just,talking about all-inclusives that are,always all-inclusive that's not even,getting into all-inclusives that have,normal packages as well as,all-inclusives,in our other video we go in-depth into,meal plans on all-inclusives,and everything you can expect our number,one recommendation here is to check the,hotel's website and check,tripadvisor reviews it's very likely,that someone will have brought this up,in the review forums or it'll be listed,on their website and of course as you,look through photos on tripadvisor as,you look through reviews look for,asterixes look for anything that says,there was an upcharge,or anything extra if there's ever,anybody that's complaining about,reservations,not being able to get into places or,having to eat at a buffet the entire,time that they were on their,all-inclusive vacation,those are the things you're going to,want to watch out for our second thing,that'll ruin

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next seventh section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

This Website Makes $140 Per Day - YOU CAN STILL GET IN NOW!

This Website Makes $140 Per Day - YOU CAN STILL GET IN NOW!

i just came across an unbelievably easy,way to make money online and with this,one method of making money you can make,anywhere from 140 per day to around 300,per day without doing a lot of work,without you having any skills without,you paying for any courses or creating,any websites or doing any of that hard,stuff and in this video i'm gonna break,down how you can actually pull this off,today i'm gonna tell you guys what,website you need to sign up on and use,for this and it doesn't matter where you,are where you live what time zone you're,in none of that really matters with this,website you can make a hundred dollars,per day it's really possible and you can,use it to make up to a thousand dollars,per day so if you've been looking for,merit to make let's say a hundred,dollars per day then be sure to stick,around to the very end of this video so,you can learn about how you can actually,pull this off starting today now just,before we get into all the details just,a quick reminder if you're new to the,channel and you're seeing me for the,very first time my name is ian and on,this channel i make videos on how to,make money how to save money how to,invest your money anything related to,personal finance so if you like these,videos and you like these types of,topics be sure to give this video a,thumbs up i'll really appreciate it it's,100 free won't ever cost you anything,also be sure to subscribe with the,notifications on and that way you never,miss any of the future updates of when i,post new videos on this channel also if,you guys ever want to talk to me,one-on-one you can message me on,instagram the link is down below in the,description and with that said let's,jump right into how you can make money,by using this one website now before i,actually go any further this video is,not one where i'm just gonna tell you,about the website and then expect you to,go out there and make massive amounts of,cash on your own instead i'll be,explaining how you can use the website,and i'll also be showing you guys what,to do as well so by the end of this,video the goal is that you should be,able to start earning and then you can,work your way towards a second or a,third method but by the end of this,video you should definitely have a,really good understanding of how to pull,this off so the website is going to be,maxbounty or maxbounty.com and this is,kind of like affiliate marketing but in,a way it's kind of better because,affiliate marketing or with affiliate,marketing you need to get people to,actually purchase products or services,and then you get paid by a commission,with max bounty you're joining a cpa,network and you get paid from actions,and not purchases so just to explain the,differences here for example if i have,an affiliate product i'll have a link to,my affiliate product and i'll share that,link with you guys and if you click on,the link and you like the product then,you can purchase the product and then,once you make that purchase then i'll,get paid an

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next eighth section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

#11 Automatisation, délégation et upsell

#11 Automatisation, délégation et upsell

salah moral est comme et bienvenue sur,beautiful business le podcast qui est de,la femme musulmane qui entreprend à se,libérer pour libérer le plein potentiel,de son business je suis g coach mental,et dans ce onzième épisode on va parler,d'automatisation délégation est obscène,alors tout d'abord là vous devez vous,demander quel est le lien entre ces,trois sujets encore que les deux,premières notions vous devez voir que ça,se rejoint quand même plus juin la,troisième boîte vous devez vous dire,qu'est ce qu'elle fait là bien tout,simplement en fait là j'ai choisi,d'aborder ces trois notions ensemble,parce qu'en fait il s'agit du dernier,pilier de transformation de notre,programme dans notre programme signature,effectivement avec nos élèves en fait ce,qu'on fait c'est qu'on travaille un,certain nombre dax qu'on a travaillé ici,ensemble c'est sur le podcast dans les,épisodes de base ok donc de l'épisode 1,à vingt dix ont un travail et là sur les,points à ses fondamentaux même si,attention un petit épisode parenthèse,dans lequel joue au sein d'un voile de,mousseline ou je vous raconte où elle,vous raconte sa réussite en ligne donc,je conseille d'aller l'écouter si ce,n'est pas déjà fait donc on va dire les,10 premiers épisodes je les voulais,vraiment épisode piliers sur les bases à,avoir dans son business pour pouvoir le,faire décoller donc c'est un petit peu,ce que je transmets de façon très,basique à mes élèves et donc j'ai voulu,se peut de caste assez académique avait,quelque chose de très scolaire ou déjà,quand vous arrivez sur ma chaîne de,podcasts à bien je vous renverrai sans,cesse aux 10 premiers épisodes dans,lesquels je vous donne un petit peu les,bases à comprendre pour avoir un,business en ligne qui cartonne et donc,vous verrez qu'à partir pas de l'épisode,de la semaine prochaine ça va être un,petit peu spécial vous en parlerez à la,fin mai à partir de l'épisode numéro 13,on sera sur des sujets plus ponctuels et,accès au niveau mindset est un petit peu,bien sûr la stratégie vous allez voir,qu'on sera sur une dynamique,complètement différente au jeu point,enfin m'éclater parce que les basiques,c'est intéressant mais là je pourrais,être en roue libre et c'est tout ce que,j'aime mais en général c'est ce que vous,aimez aussi donc du coup je vous disais,que ce qui se passe pour vous,en général c'est que quand vous avez,posé les bases de votre business et que,ça commence un peu à bien tourner pour,vous vous serez en général assez essorée,je sais ce que c'est parce que je suis,passé par là et à ce moment là en fait,vous me remercierez d'avoir fait cet,épisode parce que moi j'ai dû payer cher,pour apprendre tout ce que je veux,transmettre aujourd'hui et celles qui,sont passés par là elles connaissent la,valeur de ce que je vais transmettre et,celles qui n'y sont pas encore passés je,vous assure que vous allez vraiment,remercier parce que ça va vous faire,gagner un temps précieux de le savoir,dès maintenant une si vous dites à temps,pour l'instant

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of Voyager Upsell & Cross‑Sell

Continue the next ninth section about Voyager Upsell & Cross‑Sell

TOP 1 APPLICATION SHOPIFY 2021

TOP 1 APPLICATION SHOPIFY 2021

cette application elle est obligatoire,sur votre boutique vous ne pouvez pas,lancé aujourd'hui une boutique shop in,fine 100 m cette application,salut à tous et nat bienvenue dans cette,nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler,d'une nouvelle application c'est une,application que j'ai mis du temps vous,présentait pourtant ça fait un petit,moment maintenant que je l'utilisent,c'est vrai mais il fallait je vous fasse,cette vidéo parce qu'elle est vraiment,obligatoire cette application,elle s'appelle zippy faille one click up,sell et elle va permettre comme son nom,l indique d'avoir un one click up sell,après l'achat c'est ultra important de,mettre en place ce genre d'application,de proposer des options des produits,complémentaires si vous voulez augmenter,le panier moyen de votre site,surtout pour gagner en rentabilité entre,une personne qui vient sur le site qui,achètent un produit à 30 euros et vous,ne proposez rien derrière,là vous allez pouvoir proposer un autre,produit par exemple un deuxième produit,juste pas 15 euros à 20 euros,bah il y aura forcément un pourcentage,de gens qui vont être intéressés par,votre offre par ce produit,complémentaire et ça va augmenter votre,panier moyen,c'est ce genre de détails en fait qui,peut faire que vous allez devenir,rentable donc c'est pour ça que c'est,important et c'est une application qui,est vraiment surpuissante pour une chose,principale c'est que elle permet d'avoir,un excellent en un clic donc,concrètement comment ça se passe je vous,montrais sur leur site,donc ça c'est le site de l'application,je vous montrerai après comment vous,allez pouvoir l'installer et la,paramétrer comprendre ce qu'il faut,savoir c'est qu'à plusieurs types,d'options hockey avec cette application,là le premier ça va être avant l'achat,donc en gros ce qui se passe c'est que,une personne va ajouter un projet au,panier et elle va cliquer sur le bouton,pour passer à la commande et à ce moment,là boum il va y avoir une pop up qui va,le dire tiens tu peux acheter ce produit,là une réduction supplémentaire ou le,même produit ou un autre produit bref ça,va lui présenter une offre qu'elle,pourra accepter ou refuser,donc ça c'est le 1er août celle avant,l'achat du coup ensuite la personne va,rentrer ces informations donc adresse,nom prénom ces informations de paiement,c'est l'information de livraison elle va,faire l'achat et une fois que l'achat,aura été fait donc vraiment elle a été,débité la commande est fait c'est bon,boum juste après elle va arriver sur une,page avec son appel du coup moins en,moins de clubs sel ça veut dire que en,un clé qu'elle peut accepter et être,débité immédiatement et c'est ce qui va,se passer si elle accepte ces ultra,puissant parce que en fait vous n'avez,rien à perdre parce que des fois en fait,m d obscène avant achat ça peut freiner,la conversion par ce qui est toujours,une étape supplémentaire et à des gens,qui vont peut-être quitter à ce moment,là donc il faut faire attention à ça,même si ça reste quand

Congratulation! You bave finally finished reading Voyager Upsell & Cross‑Sell and believe you bave enougb understending Voyager Upsell & Cross‑Sell

Come on and read the rest of the article!

I am a shopify merchant, I am opening several shopify stores. I use ppspy to find Shopify stores and track competitor stores. PPSPY really helped me a lot, I also subscribe to PPSPY's service, I hope more people can like PPSPY! — Ecomvy

Join PPSPY to find the shopify store & products

To make it happen in 3 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Shopify Store
2M+
Trusted Customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial