SMC050 - StartUp050- Holland Webweek -COT2- ReloadSEO

volgende is lucas lizzie kamp van reload,theo,geef een groot applaus ik krijg mijn nog,mijn best,ja martijn en wendy dank je wel voor dat,ik mijn,pits ga beginnen ik ben ik ben luc ziet,kan familielid cl,ik wil eigenlijk is dat we twee vragen,aan jullie stellen en de eerste die is,eigenlijk heel simpel,die maakt gebruik van google of een,andere zoekmachine,tuinverlichting en,en wie klikt er eigenlijk wel eens,verder dan pagina 1 van de,zoekresultaten zijn al redelijk wat hier,wel over weer wat minder ik zelf klik,eigenlijk nooit verder dan pagina 1,en tegenwoordig scroll haast eigenlijk,niet meer naar beneden klik gewoon een,van de bovenste zoekresultaat aan en dat,is nou exact het probleem wat wij met,drie loodsen een,gaan verhelpen want webwinkeliers die,zitten hier mee,die hebben het grote probleem dat ze een,webshop hoog in de zoekresultaten willen,laten scoren om hun doelgroep beter te,bereiken en wat doen we dan met,freelights eeuw maar we een stukje,slimme software geschreven en die geeft,op categorie en productniveau,geef die aan webwinkeliers weer hoe goed,zij hun teksten hebben geschreven en wat,wel en niet effectief is voor de,zoekmachines,maar ook voor een bezoekers is een,beetje een simpele,er simpelweg tekening daarvan,het zit namelijk zo ongeveer twaalf,maanden geleden toen werd ik gebeld door,een klant van mij nu ook advies werken,voor webshops en die klant en john ratey,heeft een fantastische webshop maar is,dat met het volgende probleem,hij zei van we halen gigantisch voor,groei meer dan vijftig procent daarvan,komt echte van de zoekmachines,ik heb geen flauw idee hoe ik dat,bereikte ik weet ook niet hoe ik kan,verbeteren en ik liggen eigenlijk wel,wakker van,want het heeft zo'n impact op mijn,business en ik snappen gewoon heel,weinig van hen toen vervolgens want,opmerkelijke was dat het niet alleen bij,at wat het geval was maar bij veel meer,webwinkeliers tegenkwam,dus doe zijn ik ken mijn compagnon jouw,er zijn gaan nadenken van hoecke we dit,probleem oplossen,en vervolgens hebben we hier nou theo,gekomen,en wat we dus doen is we analyseren de,teksten in real-time dus direct en we,geven direct feedback over wat wel en,wat niet werkt voor zowel de bezoeken,als voor de zoekmachine we zijn ongeveer,drie maanden geleden zijn we in las,vegas,bij the major dat is het grootste,magento webshop evenement zijn mijn lijf,gegaan want hebben dit alleen geschreven,voor magento en wat is magento na,magento is een webshop systeem maar,ongeveer 30% van alle webwinkels,wereldwijd op drive,dus die maakt is echt gigantisch,nou daar zijn we live gegaan en de,reacties waren eigenlijk gewoon heel erg,lovend,we hebben in de afgelopen twee maanden,twee drie maanden de lijst zijn gaan,hebben ondertussen meer dan 50 webshops,zorgen aansluiten,waaronder webshop zou je ierland,duitsland frankrijk en belgië,en we krijgen ook heel vaak de vraag van,joh dan hebben we die,dat stukje software geïmplementeerd hoe,helpt dit ons nou en hoe kunnen we dat,nou inzic

The above is a brief introduction to ReloadSEO

Let's move on to the first section of ReloadSEO

세계 랭킹 1위 여자 격투기 선수가 겁 없는 후배에게 혼쭐날 뻔했다?! [ROAD FC RELOAD]

세계 랭킹 1위 여자 격투기 선수가 겁 없는 후배에게 혼쭐날 뻔했다?! [ROAD FC RELOAD]

yeah I mean chocolate Park she's got,everything to gain here and nothing to,lose I mean you know there are no real,you know expectations on her shoulders I,mean she she's fighting such a veteran,tonight you know if she loses you know,he's not a big deal either she says,she's gonna show everything tomorrow,yesterday at the at the weigh-ins well,let's see what everything yeah and we're,off with the main events of the evening,you know like at that left hand yeah I'm,not gonna make it easy for you just,kisses are with her with her left hand,parts you got to work away off the fan,she's trying to circle there we go,cuz so you have a nice fight going on,here yeah Chavez got a right hand on it,yeah so he was just able to slip that,right hand this time kind of,combinations you know throw these,combinations he's saying,they've obviously got a game plan a lot,of big movements buy chocolate here we,go so he's got this grip defended well,oh and she blow you up against the fence,war of battle oh I have to kick down,yeah takedown so he's in a half guard,position gonna see what she could do,from here it's gonna start to rain down,some punches Oh John has deep half-court,jujitsu yeah I can't we're nearing the,end of the first round yeah I mean I'm,sure a lot of people thought you know,this was not gonna go past the first,round is they even I you know I put my,hands up I thought you know first round,this might be over you know that's the,signature move of John I don't think,that that would work tonight but yeah so,you push it forward like that yeah that,has a chance cause if the champion some,problems here gotta go hi,spiotti be careful not to get too,overconfident she doesn't want to get,caught German toys be very cautious,she's not going to crazy you know with,the combinations as she's comfortable,now has to be frustrating didn't count,it I think challenge is being smart not,to get trapped up against the cage,slipping motions there you know as time,goes by it's harder to catch harder to,catch don't lean forward before so he,yam she's now nice bit of dirty box you,two might went off the fence here we go,yeah she decides to pull away and just,throw a combination instead yeah it,looks like Jorgensen good shape as well,she's she's still keeping the pace or,Oh take down John did a train to take,down but so you birds worst yeah totally,tried to get the half guard as well but,didn't work drugs,all right she's got a few seconds on the,clock and as she Saved by the Bell,yeah she was lucky there she wasn't like,how I'm lucky,doesn't want to be in that position,again had a minute in there worried,enough power here we go round three we,may actually see around four yeah an,exam if he goes to a draw oh yeah,way out there I'm surprised she she,could have used that bit sorry kind of,suplex into that bad hey this is Joe is,just kind of digging her own grave when,she tries those,Oh Oh get a roll Ferdie by their open a,bar you can see from this position oh,it's not too bad the pos

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next second section about ReloadSEO

Leer in 1 uur hoe je internationaal online kunt verkopen

Leer in 1 uur hoe je internationaal online kunt verkopen

de broadcast de snel storting of het,handy for in rits in onmin mode,goedemiddag en welkom bij ons women er,het dit moment het kietelt leren,meningen uur hoe uw internationaal kunt,verkopen en dit moois hebben er samen,met wie let seo en export,dat we beginnen met een aantal,huishoudelijke meedingen het tenminste,ziet u aan de rechterkant een paneel en,via de het paneel kunt u direct vragen,stellen kan via de sectie questions and,sommige is dat chat,de zaken nodig aangesteld worden en die,vraag niet beantwoorden u niet direct,gewacht tot door het einde van het,webinar,dan gaan we een kuur een sessie houden,het is blijf zeker even zitten want alle,vragen komen zeker aan boord en dat gaat,dus over waarschijnlijk ongeveer een uur,hij zijn vanaf nu dit hebben nou wat ik,opgenomen en betekent dat dit mogelijk,terug kunt vinden dat is op onze website,en onze website is nog steeds ondanks,dat we nu lightspeed zijn,seoshop punt nl en zit een sexy academy,en onder de sectie,ziet u een sectie hier het heet webinar,nou waarschijnlijk jullie kennen jullie,mij al mijn naam is net gaan mee link to,main content en communications manager,bij je seo shop en ik geef dit webinar,samen met andreas crisis en dan race is,eigenaar van export,hij gaat met name in een op het coa 6e,jaar geduld moet ik zeggen,dus het online adverteren,en bovendien is de export een expert in,in duitsland,ze betekent dat hij ook heel veel gaat,stellen over hoe je een webshop kunt,starten in duitsland en wat de rol van,online adverteren de sessie je daarmee,eens,daarna,hebben vandaag aan ex van ginneken en,alles vergunningen is eigenlijk een,soort van digitale duizendpoten noem ik,hem waar hij mee dan hij is en andere,betrokken bij piloten seo en wielen,faceo,zijn experts in seo gaat ie straks ook,nog eens over tellen en alex ga dus met,name in op hoe je een interraciale,webshop kunt opzetten en wat de rol van,seo erbij is dus eigenlijk het,zoekmachine optimalisatie grip en dan,even heel kort iets over serieus op voor,de mensen die ons nog niet kennen,degenen die ons wel kennen zullen weten,dat we de recentste overgenomen door,lightspeed,maar we zijn begonnen in 2008 als,webwinkel software leverancier,dat betekent dus dat je bij ons je zou,ik je webshop kunt starten,dat doen we voor ruim 8000 twee bekjes,in de benelux en een duitstalige,gedeelte van europa is er een kleine,klant heb ook een aantal grote klanten,waaronder philips,heineken het verkocht museum en ook,der school life and national geographic,zijn de klant is nog al dit,3 maak gebruik van een om mijn,beheeromgeving zoals eeuws op,en het voor de definitie hebt geen,technische kennis nodig dus je hoeft,alleen maar een aantal velden in te,vullen en vervolgens heb je direct in,webshop en ribzakken natuurlijk wel zelf,vullen en je moet mezelf,vermarkten maar dat werkt relatief,eenvoudig als dit is wat mensen zien als,zijn webshop bewust dat de bij there's,op dit stuk om een beheeromgeving waar,je alle product kunt uploaden,waar je alle

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next third section about ReloadSEO

Shopify's SEO Services Review (2022)

Shopify's SEO Services Review (2022)

shopify seo services review 2022. hey,guys in today's video i'm going to be,talking about shopify seo services which,means as search engine optimization so,we're going to be talking about is it,good for search engine optimization,unless you are a massive social media,influencer or have a large curated list,of contact to sell to you'll need to,rely on organic search engine traffic to,sell online just like an ice cream maker,depends on sunday day that's why before,purchasing shopify you should really,check their seo options and see if the,limitation it has will be a deal breaker,for you so to help you even further i,have put together in this guide,outlining the things you need to know,about shopify's seo okay so first let's,quickly check out that what do people,have to say about shopify's seo so i'm,gonna go to google now i'm gonna type in,over here that what do people have to,say about shopify's seo let me do that,real quick so as i have opened its,review it is telling over here that some,people uh seem to love this source,builders seo features another recommend,stealing away from it but when taking a,bit more one can see that the negative,comments are mainly about the lack of,advanced seo features most of which have,been added in the recent year for,example automatic 301 redirects on your,url changes yes so um just talking about,the basic things which the,experts complain about seo are like,three which are that it is difficult to,edit url structures number two is that,you don't get to access reports.txt,although you can ignore this as editable,reports.txt files are now available in,shopify also sitemaps are generated,automatically so you can't edit them but,overall most of the users as you can,also see over here are mostly happy to,with the shopify's seo um so the next,question which arises is that are there,any shopify stores that are successful,at seo but of course the best way to,prove if shopify's options are good,enough to run in google and to look for,actually shopify shops doing involved in,search engines so for instance what you,can do is you can check it out uh the,number one app which i'm recommending is,minsaer according to rs this online toy,retailer is doing quite well organically,it even has good ranking for relatively,high traffic keywords like beer break a,japanese toy even kim kardashian herself,seems to have heard about shopify,goodness and has conquered some,interesting video related keywords with,her another really successful example of,a well-performing shopify shop is,datally i'm going to search that here,for you guys yeah so,www.dadley.com as you guys can see that,uh over here it is having the thing that,is providing us with and on the left,side there are the customer reviews so,you can see that temporary tattoo on,installer has great ranking for,competitive keywords like uh temporary,tattoos either all this so there are,great review for this too finally the,shopify hosted store package free uh,there is also another thing w

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next fourth section about ReloadSEO

SPA2: Setting Up Pixel Based Custom and Look a Like Audiences

SPA2: Setting Up Pixel Based Custom and Look a Like Audiences

first of all we're going to go to our,Shopify store and we want to make sure,that we've got our Facebook pixel put,into the track of I app so you're going,to go to your apps in your store you're,going to go make sure you have,downloaded the track of I app if you,haven't done this yet make sure you got,the track if I app downloaded and then,the next thing you want to do is make,sure that in the track off I app you've,got some things put into the settings of,the app so what we're going to do is,we're going to go to our Facebook,account our business Facebook account,we're going to go to tools and we're,going to go to pixels so tools pixels,this is where it's going to give us our,Facebook ID and here's our Facebook,pixel right here and what we're going to,do is make sure that we've got our um,let's see here pixels actions edit the,pixel we just want to make sure we have,the number here it is right here so,here's here's my main my main pic so if,you don't have a pixel account set up,here in the pixels account there should,be a little green button over here that,says create a pixel so you can just,create that pixel and then just fill in,some information that are in a name the,pic so that's pretty much all you got to,do and then it's going to assign you a,number so this is the number of our,pixel right here we're going to copy,that number and then we're going to go,to the retargeting app looks like it,said not working so let's see if we can,get it to work again so the track of my,app is what we're looking for here so,once you're in the track of I app here,I'm just going to go ahead and remove,these don't need not using them okay,once you got in here into the track of I,app you can click on settings you're,going to make sure you paste your pixel,ID right here in this line right up here,and then I've got mine set up for Ajax,cart right here okay and there's a,little video if you mouse over this ?,there should be a little video that will,load,that would allow you to find out what,Ajax cart versus regular cart is and,which one you should do I'm doing Ajax,cart okay so that's all you got to do is,put this code in here put this code in,the Ajax cart here and make sure you,click on save if you don't do this,you're not going to be able to build,specialized the custom audiences that,come to your website and then remark it,to those people so the whole point of,this is that you're sending all this,traffic from facebook okay now what the,Facebook pixel does is it tracks these,activities that happen on whatever pages,you're putting the pixel code on so this,code will are mathematically put on,every one of your Shopify pages so it'll,track everyone who clicks on an ad lands,on your landing page your sales page ads,a product to the cart and then also,purchases and makes an actual check out,so you can see what those are here we've,got people who view content right here,this is the view content you've got,people who have added items to the cart,right here and you got pe

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next fifth section about ReloadSEO

Introducing the Ecwid App Market

Introducing the Ecwid App Market

equit is designed to be both easy-to-use,and fully functional out-of-the-box to,let you start selling online with no,hassle however there may be times when,you find yourself looking for,functionality that complements ecommerce,such as ratings and reviews engines,social media management or analytics for,those situations we have the ecwid app,market we can find this down here under,apps click on that it will take you,directly to the app market and this is,where we can find apps that extend the,functionality of our ecwid store you can,find apps by typing in keywords or,specific app names or you can browse,among featured new free or any of these,categories we'll take a look at some of,these it's important to note as we look,at these that some of these apps are,free some are paid and some are freemium,so first we have marketing apps which do,exactly what they say their apps use for,various marketing purposes one that I'll,point out here is gratis faction which,helps you boost several aspects of your,store's marketing by providing the,ability to do things such as setting up,loyalty reward programs setting up,referral marketing adding gamification,to engage your customers and running,social media campaigns then we have,themes which help you customize the,visual appearance of your store,such as store designer which helps you,change the look of your store without,having to manually edit CSS then we have,store management which are apps focused,on your stores growth one of these is,bulk gallery upload which allows you to,quickly and easily upload multiple,images at once for a product instead of,one at a time as you can imagine this is,particularly helpful if you have a large,number of images to upload for your,products next we have shipping which is,of course apps related to the shipping,process I'll point out shipstation here,which extends the automation and,customization of your store's shipping,options then we have accounting which is,pretty self explanatory text jar for,instance automates sales tax reports,generated from your store's sales,activity then we have analytics in,reporting which is also fairly,self-explanatory these apps have to do,with analyzing information regarding,metrics on your store whether its,customer behavior traffic things like,that,click intense for instance provides data,regarding your source traffic revenue,conversion rates top products traffic,sources and more social media are apps,related to of course your stores social,media presence around IO for example,helps manage sharing products via social,media as well as scheduling social media,posts for your products and then finally,we have tools which are apps that add,miscellaneous features to your store one,of these is easy contact form,which allows you to add a contact form,to your store to make it easy for,customers to get in touch with you back,on the all apps page to help steer you,in the right direction if you scroll,down a bit we also have app collections,which group certai

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next sixth section about ReloadSEO

How to get more traffic to your Shopify Store without using SEO

How to get more traffic to your Shopify Store without using SEO

Hi! This is Justin from OSI Affiliate Software and in today’s video, I’m going to show you,how to get more traffic to your ecommerce website without using SEO. SEO can be very,difficult for some products and it does get a little redundant and boring. So in this,video, I’m going to show you four different ways that you can get more traffic to your,site just by using simple methods. So right now, I am on Petco’s YouTube channel.,Now, as you probably know, they sell a lot of goods for pets. They have an ecommerce,store as well as physical stores around the US. Now if we scroll down on their YouTube,channel, we’ll see that they do have a few videos here specifically for dog owners. So,here, we have How to Socialize a New Puppy and other useful videos for pet owners. Now,these don’t necessarily have to do with Petco’s products but what they’re doing,is creating YouTube content that really appeals to their own customers but without just selling,their product. If we go and click on videos, we can see basically,all of the videos that they have. So here, they have a story about Kira, the service,dog. Once again, that’s not going to be anything about any of their products. This,is just a YouTube video that they thought would be entertaining to their audience.,So you can use a site like YouTube to create videos that would interest your audience.,And of course, it’s really going to depend on who your audience is. You have to think,about what they are doing whenever they are not shopping on your website because most,of the time, they’re not going to be shopping on your website. So find their interests.,Find things that they enjoy doing online and create those types of videos.,Okay, so my next tip is to create contests on Facebook. Now, using this contest app which,you can find at facebook.com/giveaway, you can create contests very easily and you can,give away items in order to generate more traffic as well as get more likes on Facebook.,Now, this is its own Facebook app so once you visit the page, you can just click on,Start Now and it will guide you through the entire process of feeding the contest, picking,the winner, looking at your analytics, etc. if we scroll down here, we can see that a,lot of big brands are using this service so this is not some kind of scam or anything.,This is definitely legitimate and it has worked for these large companies so it might work,for you. And you don’t have to give away anything,huge. You don’t have to give away a brand new iPad. What you can do is give away something,that your audience would find interesting just like with your YouTube videos. You want,to know what is your audience doing online, what things interest them.,Alright, so my next example is on a website called backcountry.com. Now these guys make,a lot of outdoor gear and they have this really cool section on their website called explore.,Now here on explore, they have all of these little posts created by different people so,we could go to this one, Essential

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next seventh section about ReloadSEO

How to Build Backlinks for your Shopify Store Using Donation SEO Method

How to Build Backlinks for your Shopify Store Using Donation SEO Method

Hi! This is Justin from OSI Affiliate Software and in today’s video, I’m going to show,you a method for building backlinks to your e-commerce website called Donation SEO. The,way Donation SEO works is you essentially find places that are accepting donations and,that also allow for you to place in your anchor text and link, which will be then placed on,a website so that you can get a link from that website.,Finding these websites can actually be more difficult than you would think. You’ll probably,find a lot of websites that allow donations but not the links that you’re looking for.,I’m going to show you a few different ways that you can pinpoint these individual websites.,First what you can do is by using crowdfunding websites such as Kickstarter. What I’m going,to do is I’m going to search for Kickstarter. What I’m going to do is I’m going to do,a search on Kickstarter’s website only. I’m going to type in site:kickstarter.com,and I’m going to type in “link. Now I’m going to put a star (*) here and then website.,Now what this is doing is because of this site:kickstarter.com, my results will only,be from kickstarter.com. Now these quotes make sure that the word ‘link’ and ‘website’,are going to be in these Kickstarter projects and this star (*) means that there can be,any number of words between the words ‘link’ and ‘website’, so this could show up as,link to your website or link to a website. This star (*) basically allows me to get better,results. Once I hit the search button, I’m going to get a bunch of results, actually,quite a bit, as you can see over 22 million. First thing we can do is click on this search,tools button and change the time to past week. Now what we can do is we can find a Kickstarter,campaign that does allow me to add links to my website onto their website if I donate.,Let’s click on this one. Once I’m here you’ll see that there are 0 backers right,now and $0 pledge right now. We don’t really know for sure if this project is going to,get funded completely. There are 27 days left so there is a decent chance but if we go over,here to the rewards for your pledges, let’s see if we can find one that tells us about,the link. I’m actually going to hit command+F on a Mac or control+F on a Mac and search,for ‘link’. As you can see, if I give $10, I do get a link to my business for 12,months. It is only for 12 months but it is still a link. Of course we can go back and,see if there’s any other projects that we would be interested in and there are quite,a few that you look through. You can try changing the time to past month. You might get some,good results using that but as you can see if I click on this first one, this one’s,got 9 days to go, once then we can do command+F, look for ‘link’ and look at that, for,$200 I get a link to my website and this one as you can see does have a lot of funding.,In fact, this one’s already been funded so this is basically a guaranteed link and,this is for the world’s smallest mobile phone. This soun

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next eighth section about ReloadSEO

Writing a Blog Post With SEO in Mind - WebDesy.com

Writing a Blog Post With SEO in Mind - WebDesy.com

Writing a Blog Post With SEO in Mind,Hey guys, it’s Ken from WebDesy.com.,This time around, you’ll learn how you can create a blogpost on your WordPress site so,that you get the biggest bang for your buck.,Though you’re not supposed to go totally SEO crazy while writing a blog post because,it can backfire, you still need to make sure that you keep track of some really important,aspects of your blog posts at all times.,This video will walk you through the process that I stick to while creating a blog post,specifically for WebDesy.com.,Writing a blog post is not all about search engine optimization.,Think about your reader first and foremost.,Before you go any further, you need to make sure that your post looks great.,Plus you want your blog post to be easy to understand and navigate.,So, your site will become user friendly only if you keep all its components’ health in,check.,Headline,You need to make sure that you use your keyword in the headline of your post.,For example, the keyword of the post you’re currently reading is “writing a blog post”.,As you can see, it’s in the headline of the current post.,The text is inclosed between

tags which means that it should be treated as a,really crucial one.,Other than that, the headline text is used in the title tag of your post.,If you look at the source code of your page, you’ll see it between ,the tags.,In case you’re not in the know, the title of your page is the most important aspect,of on-page SEO (other than the actual copy of your post) in terms of where you need to,use your keyword.,So, you MUST mention your keyword in the headline because it also goes to the page title which,is an on-page SEO game changer.,Subheadings,Though it’s not that crucial, you still want to use your target keyword at least in,one subheading.,Other than that, your subheadings should be

or lower.,If your subheadings are

, you should contact your designer and ask him to edit your WordPress,theme.,That’s because using multiple

tags is like giving multiple names to the,same thing.,That’s confusing both in terms of logic and - what is by a long shot more important,- how search engines assess that sort of signals.,As a rule of thumb, you want to use

tags for subheadings.,Backlink to a reputable site,It makes perfect sense to link back to a reputable relevant site that has something to do with,what your blog post is about.,Truth be told, it usually happens in the usual way because you naturally refer to a well-known,site in your post.,Should it not be the case, you want to make that happen on purpose.,As a rule of thumb, you can easily set a link to a Wikipedia.org article in pretty much,every single post.,That said, you still want to diversify your list of reputable sites that you want to link,back to from your blog posts.,You may want to consider Adobe.com, Apple.com, WordPress.org, just to name a few.,Images,As you probably know, using images is a very important thing when it

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of ReloadSEO

Continue the next ninth section about ReloadSEO

SEO Link Builder for Shopify: Why?

SEO Link Builder for Shopify: Why?

hey everybody this is Corey I'm one of,the founders of think brain and I'm here,to give you an explanation on why we,created this app for Shopify businesses,we come from an e-commerce background we,also come from an extensive SEO,background and one of the biggest,challenges we faced with working on SEO,for our e-commerce clients is that,Shopify as as amazing as a platform it,is it doesn't have the SEO abilities,that a lot of these major companies have,and what I want to do in this video is I,want to show you where we got the,inspiration to come up with this we,spent about a year researching and,looking at different keywords and,different rankings of major websites and,that's why we decided to just go ahead,and build it we were going to build this,for our clients but then we realized,that we could make this attainable to,everybody by just making an app but take,a smaller price for it and we're going,to continuously update it with so many,more features so it's going to be so,worth the money that you're going to,spend and to get this on your store let,me show you exactly what we mean by what,and what this is going to do okay so,first what I'm going to do is I'm going,to show you a simple search in Google,here so you see I'm going to look up,just the words shoes it's pretty safe to,say that shoes is a very high volume,site so we're going to skip past the,Google Adwords and we're going to look,here at the top ranks now you can see,I've already clicked on them so they're,already purple and I want to show you,now I already know Zappos doesn't have,it but shoes.com,is a very SEO friendly site okay so I'm,actually maybe have it right here yes I,do so when you just when you're open up,shoes calm you scroll to the bottom and,you know you see your collections or you,see some of the favorites typical stuff,and then at the bottom here you see that,you have these different,categories now this is considered deep,linking it ends up linking into other,parts of your site,it also has keywords on that homepage,giving your homepage much more boost,okay so this is a very nice setup it's,nice and clean and professional and it,does the job let's look at another one,let's look at 6:00 p.m. okay so if you,look here on Google you have shoes,Nordstrom Rack 6:00 p.m.,and Macy's I mean so 6:00 p.m. is not,that big of a company but they're above,Macy's so let's look at 6:00 p.m. so if,you go to 6:00 p.m. again standard stuff,at the top but when you scroll to the,bottom look at all of this content this,is a huge paragraph of SEO friendly,stuff on the category or up sorry on the,collection of shoes this has been very,well-written it has links inside of it,again this is another part of deep,linking it's just a paragraph with text,interconnecting the site from within,each other now let's go to Macy's I,think it's safe to say that anything,Macy's does they obviously put a lot of,money into it they spend millions of,dollars on their website and again you,scroll to the bottom but behi

Congratulation! You bave finally finished reading ReloadSEO and believe you bave enougb understending ReloadSEO

Come on and read the rest of the article!

I am a shopify merchant, I am opening several shopify stores. I use ppspy to find Shopify stores and track competitor stores. PPSPY really helped me a lot, I also subscribe to PPSPY's service, I hope more people can like PPSPY! — Ecomvy

Join PPSPY to find the shopify store & products

To make it happen in 3 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Shopify Store
2M+
Trusted Customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial