BACK

Forget Facebook. This Company Has Data On 5 Billion People.

ORACLE: Which company do you think violates your privacy  ,the most? Google? Facebook? Maybe Microsoft?  Well, you’re not wrong in that these companies do  ,violate your privacy, but they’re likely not the  worst offender. First of all, you know who they  ,are and you can take certain steps to mitigate  how much data they collect or even eliminate  ,their data collection altogether by not using  their services. There is someone though that not  ,only has more data than all of these companies,  but you also have no chance of cutting them out,  ,and their name is Oracle. Within tech circles,  Oracle is a classic, but outside tech circles,  ,most people have never even heard of the company.  This is quite surprising given that Oracle is the  ,38th largest company in the world with a market  cap of over $200 billion. And Oracle’s founder,  ,Larry Ellison is the 7th richest person in the  world with a net worth of just over $90 billion.  ,Not only is Oracle massive and rich, but they’re  also extraordinarily powerful. A few weeks ago,  ,you may have seen our video on SAP and SAP’s  domination within the enterprise solutions market.  ,Well, SAP only has one competitor and that’s of  course Oracle. 98% of Global Fortune 500 companies  ,use Oracle, and Oracle has over 430,000 customers  around the world who are virutally all 10  ,million dollar plus businesses. They’re not just  limited to enterprise solutions either. In fact,  ,they own a lot of random tech products and IP  here and there. For example, Oracle literally  ,owns the programming language Java, and they  even went as far as suing Google for quote on  ,quote plagiarizing Java. In 2021, they were even  trying to buy TikTok. And back in 1997, they were  ,actually trying to buy out the entirety of Apple  on multiple occasions actually. Considering all  ,this, I don’t think you’d be surprised to hear  that Oracle has a total of 5 billion end users  ,which is more than any of the FAANG companies.  And yes, even Google only has 4.3 billion users.  ,Likely the only companies that boast a larger  customer count are consumer brands like Nestle  ,and Coca Cola or someone like Johnson and  Johnson. But, these aren’t tech companies,  ,so they don’t exactly have a bunch of data  on you like Oracle. A couple of years ago,  ,Larry Ellison even made a presentation in which  he made his intentions of controlling the entire  ,population blatantly obvious. He said quote  “How many people are on Earth? Seven billion,  ,Two billion to go.” On my last video about SAP, a  lot people commented that SAP isn’t actually all  ,that powerful given that they simply sell software  to companies, but like I said in that video,  ,that’s because SAP doesn’t do anything nefarious  with it even though they could. And Oracle is a  ,perfect example of just what they could do. Just  a few months ago, a class action lawsuit was  ,brought against Oracle for allegedly collecting,  profiling, and selling the data of 5B users. So,  ,her

The above is a brief introduction to Facebook & Instagram

Let's move on to the first section of Facebook & Instagram

Cập Nhật Chính Sách Facebook Ngày 3-1-2023

Cập Nhật Chính Sách Facebook Ngày 3-1-2023

Hello Chào anh em thì anh em bỏ ba tháng,Một cập nhật khá nhiều nên mình cũng nói,một clip về cái tiêu chí của mà có cái,thằng Facebook cập nhật ngày mùng 3,tháng 1 rồi thì mình thấy là gì nó không,có gì thay đổi quá nhiều mà cái việc là,buổi biết profile thì là từ tháng 11 đến,tháng 12 vừa rồi thì bật một số cái page,mà nên cá nhân nó chuyển sang chế độ,công khai ai chế độ chuyên nghiệp đấy,thì ở đây nó sẽ như thế này này bật chế,độ cầu công khai,thì nó sẽ tốt cho anh em một số anh em,đây,Hiện tại thì đang khá tốt cho anh em mà,đang làm kiểu cộng tác kiểu đa cấp đấy,mà làm kiểu củ khoai cá nhân đấy,thì nó khá là tốt cho các bạn chuẩn bị,chạy quảng cáo,tâm linh đó,tiếp theo nữa là một tình trạng vết nữa,là xử như là những cái nick mà liên quan,đến,bà chị mình đi về đây đây tôi sẽ lấy một,cái nick của chị đưa cho bạn xem đang,bán hàng phong thủy ở cũng là thuộc dạng,tuýp tâm linh phong thủy và hiện tại giá,được chạy quảng cáo thì các bạn có thể,thấy là khá là tốt cho cái việc mà các,bạn đang chạy làm thương hiệu cá nhân,đây là một cái nick bị khách hàng của,mình,chạy quảng cáo,hiện tại là không chạy quảng cáo này,thì rất là hạn chế ít chế tác và anh em,có thể sử dụng và thường ngày thì sẽ cá,nhân thôi mà chỉ chạy tương tác thôi,không chạy được mét,cái tiếp theo nữa là gì Cái đấy Cái cập,nhật và cái gần nhất gần đây mà nó rơi,khoảng tầm từ thành một tháng trước đến,bây giờ là đều quảng cáo,thì cái điều là chắc chắn là các bạn sẽ,thấy là ok rồi không nói gì giờ chúng ta,đều thấy có welcome với vấn đề này,cập nhật thứ hai là vấn đề là các bạn sẽ,báo là tất cả tài khoản sẽ bị chuyển,được trả trước thì tôi ấn vào tất cả,dường như nó không có chỉ có cái là tài,khoản mà các bạn uy tín hay không uy tín,và hâu hay không hâu,uy tín thì chúng ta không thể đánh giá,được uy tín không uy tín thế nên chúng,ta chỉ còn chưa check được một cái thứ,nhất là nét hay không nét thôi còn lâu,thì thường thường,các bạn nên tài khoản và mới tạo gần đây,nhất có nghĩa là từ tháng từ tháng 10,tháng 11 tháng 12 năm 2022 cho đến tháng,3 năm 2023 này thường chúng ta còn mới,ra chỉ có ác thiệt các bạn mà không biết,cách át không cách làm thì sẽ dẫn nó bị,hư Nó gần như là tất cả tài khoản quảng,cáo đấy bạn chạy quảng cáo đó,để bị nợ chứ Ngày xưa thì các bạn hay,cái là gì để lợi để kích ngưỡng kích,kích mi mix chi tiêu để nợ để xin ngưỡng,để đặt dạng chi tiêu để lên được niêm,yết để nợ để có thể là là tốt làm tát nó,sẽ được nhưng mà hầu như bây giờ để nó,sẽ bị hâm,và sẽ bị tính thêm thuế và lãi lãi suất,đó tiếp theo là một số tính năng nhận,diện mới của thằng Facebook về cái phần,phân phối quảng cáo thì cái này chắc,chắn đây các bạn phải đọc trong cập nhật,phân phối ID mới của chế độ phân phối,của Facebook rồi thì,chắc chắn là phần target nó sẽ kém hiệu,quả đi vì vấn đề là người dùng bây giờ,đang sử dụng những cái hành vi Stick rất,là tào lao vào Facebook không thể đọc,được nhất là những anh em mà đang dùng,iPhone thì gần như là bị chặn theo dõi,trận theo dõi thông tin thì gần như l

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next second section about Facebook & Instagram

I Got SCAMMED on Facebook Marketplace

I Got SCAMMED on Facebook Marketplace

Facebook Marketplace a marketplace where,people sell their used items for great,prices you can find some amazing deals,but a majority of them are scams like,come on who's actually selling an iPhone,14 for 80 nobody so today we're gonna,find the most scammy deals to see if,they're real or if they're fake let's,get shopping okay so we're here on,Facebook Marketplace and we got some,really good deals you know we got a,Samsung s22 Plus for 280. we've got a,thousand dollar car on here a MacBook,Air for 200 look at this an iPhone 12,mini for 190 Steals and Deals this was,totally not screenshotted from some,random stranger hello I'd like to buy,this phone look at this we have a,Christmas big offer free Samsung I,really want this free thank you,people are really generous on this Apple,iPhone 14 pro Max 128 gigabyte brand new,seal I need this I'd love to pick this,up tomorrow all right we got our message,back on the iPhone 14 Mac and I said hey,I'd love to pick this up tomorrow they,said yes it's 80 for a down payment not,the whole phone a 90 Apple watch I don't,believe it I love this apple what please,respond please respond airpod Pro new in,the packaging for eighty dollars and,they're normally 250 I don't believe it,they have to be fake but we're gonna,message them here we have some airpod,Maxes or a hundred dollars they're,normally 550 here what the pictures look,like they look pretty legit bought from,Apple 500 didn't need them anymore I can,meet up good deal not going to last,won't find cheaper airpod Mac I believe,them so you know what let's message them,and see if we can meet up we have an,Apple Watch series 2 for 15 the pictures,look pretty good it looks like it worked,and it's a series three it looks like,but I don't know this sounds way too,good to be true I have never seen,anybody sell it now Apple Watch series 2,for 15 before we got our new series,seven for Christmas trying to give away,to a new home that's exactly what a,scammer would say we got a ten dollar,free Apple Amazon Best Buy and more for,ten dollars I can get all of this stuff,scammed so after scrolling through,Facebook to find the most scammy things,I could find this is what we ended up,with I will be meeting up to buy an,Apple Watch series 2 for 15 I ordered,some Beats Studio blues for twenty,dollars an iPhone x for 50 bucks an,iPhone 14 pro good condition only two,hundred dollars all of these things,sound way too good to be true but,tomorrow we are going to meet up with,them and find out if they're real or if,we get kidnapped it could go either way,okay so we're here for the first meet up,and I am so freaking nervous I don't,even know if they're gonna show up this,sounds too good to be true an iPhone 14,pro for 200 like it just doesn't make,sense but I told him to meet here at the,Starbucks because I feel really safe,here but I'm gonna go ahead and see if,he's supposed to be here literally in,three minutes so I guess we'll just wait,here and fingers crossed this is legit,it's lik

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next third section about Facebook & Instagram

Facebook入门教学 | 简单7个建议带你从0到1

Facebook入门教学 | 简单7个建议带你从0到1

你好我是36,如果你是刚刚接触Facebook营销或者对Facebook营销的认知不够全面的话,那么这个视频,我将和你分享给,几个小的技巧帮助你,你全面认识Facebook,名校,看完这个视频你将会学习对Facebook营销有一个全面的认知和理解,你将会学习Facebook广告营销当中的技巧重要还是说他的宏观战略,这种药究竟应该把你的精力放在哪一个上面,13你将会学习Facebook广告,投放之后的数据,应该如何去解析,是数据本身的行业还是数据背后所,所对应的故事,我们进入今天的视频主题,首先我们来看第1个技巧,我们投放Facebook广告或者做Facebook营销我们,最最根本的是什么,我们要有一个非常稳定的个人账号然后在这个个人账号的基础知,纸上去建立一个广告账号,因此我们的第1个技巧是要确保你的,你的个人账号的,安全性而且他,不会受到Facebook,不管系统,自动检,策而导致,我是你的个人账号被封号,这是最最根本的,一步,因此我建议你的个人账号一,一定要打开安全,全设置,选项然后在下面要添加,手机号码或者是你的,二维验,正吗,作为你,登陆之后的,第2次验证,成功之后才可以登录你的个人账号,江苏的好处是可以保证你的个人帐号的安全性,其次它可以保证你的广告账户的安全,因为你的广告账户是和你的个人账户是,绑定的,第3,它可以避免Facebook系统,检测,个人账户,没有这一步的设置而自动判定为,机器人,登录,很容易导致你的,账号被封,很好如果你有做这样一个简单的设置那么以上这三个好处,你都可以通过这一个减,简单的动作而获取,我来看第2个技巧,个人账户和商业页面,两者之间,有什么联系,尤其是刚刚接触Facebook营销的朋友,个人账户和商业页面,很容易搞混,我用微信来举例,个人的这个个人这个账户,相当于你的这个微信,个人账户,上一页面,相当于微信的公众号,一个,人可以管理,一个商业页面也可以管理多个商业页面,但是以一个同你,一个商业一面刻有图,很多人来管理,在Facebook的营销当中也是一样,Facebook的商业页面可以有不同的管理员来管理拥有不同的权限,如果你是公司老板或者创业者你希望有,很多的其他人,来帮助打理你的,商品这个页面或者是,商业页面的话,你可以给这些人分配不同的权限当然你作为老板或者是对这个页面的控制者的话你,你是拥有最高的权限,来去打理,我想和你听小,你的个人你的个人的这个活动只会出现在你的,个人账户下面,你的,商业活动在商业页面,所产生的这些活动会出现的商业页面下面,因此你搞清楚这两者之间的关系,和联系,第3个技巧,广告账户和商务管理平台,刚刚接触Facebook营销,广告账户商务管理平台,平台什么是商务管理平台,我们都知道我们要投放Facebook广告营销的话一定是,是需要一个广,广告账户,尤其是,Facebook把它的产品做得非常简单以至于你发任何一个贴文他都会问你要不要不,你的这个post,Boost,你的天文就是把你的这个贴文,信息,作为广告推广的,材料然后进,进一步的提升,那么这个时候如果你这样去做的话,根据Facebook系统提示去做然后去创建一个广告账户呢,那么很不幸的是你这个,广告帐户所绑定的所属权限是你的,你的Facebook个人账户,也就是你无法把这个Facebook广告账户,托管给其他的,运营者或者是其他人帮你去打理,另外一个概念,商务管理中心,这个是我们做Facebook,营销专业使用的工具帮助我们打李广,广告账户商业页面几乎,可以帮助我们完成,所有你应该,不是几乎了这个就是帮助你完成,所有的,Facebook广告营销所需要的,操作,广告账户商务管理平台,你的广告账户如果是建立在商务管理平,平台旗下的话那么你的拥有者是你的商务管理平台,平台而不是你的个人账户,同样通过这样的一个平台你可以进行对,管理人员,或者是合作者,进行一个分配,哪些人,管理你的商业活动,通过哪些,广告管理账户,投放广告,商务管理平台可以对应多个,这个Facebook广告账户,然后一个广告账户可以,头发,对应一个独立站比如说或者是亚马逊站,所对应的平台,但是如果你没有使用商务管理平台,平台的话,你的广告账户,我最多只有一个和你个人绑定你没有办法,开展更丰富的商业活动,第4个技巧,Facebook像素,何广告账户,和商务管理平台之间的关系,我们在做Facebook营销的时候一定是要使用Facebook像素,速去,追踪我们的投放效果,如果没有使用像素的话那么你的广告投放效果我敢100%的毒,肯定的是,和那些有使用这些像素的话你的广告效果会,差很多,Insert如果你不知道什么是Facebook像素的话我建议你去查询这方面的视频,联合信息去学习,如果你已经知道那么你的Facebook像素其实在使用的时候,和你的广告账户和你的商业商务管理平台他们之间其实,存在着,二,选一的关系,你的Facebook像素创建,默认的拥有者可能是,两者之一就是,你的广告账户或者是你的,商务管理平台,平台,区别在哪里呢,如果你没有注意这样的一个选项的话,会导致就是你在后面尤其是遇到你的,你的账户被禁用或者是广告账户被封,杀的时候那么你的Facebook像素,可能会,无法使用,这地方和大家去重新一下你的Facebook项目速的拥有者,可以是你的广告账户,也可以是你的,商务管理平台,默认建立你的Facebook像素的平台是你的商务管理平台但很多情况下很,很多创建者不小心把他选到了广,广告账户里边因此,在创建Facebook像素的时候它的拥有者对应的是你的广告账户具体的一个广告账户,但是,如果你把它创建在商务管理平台下也是可以的这两者之间有什么区别呢,广告帐户拥有你的Facebook像素如果你的广告账户被禁用了,那么你的Facebook像素,香,关联,说话你的这个背景用的这个广告账户也就是你没有办法,把这个,Facebook像素,分派给其他的广告照,但是如果你的Facebook,像素和你的商务管理平台是绑定的,那么你的,商务管理平台可以对这个Facebook Pixel进行直接的,分配权限,他甚至说可以把这个像素,的使用权限分配给,完全不相干的,其他的,商务管理平,平台上面所对应的,广告账户可以去使用你的,Facebook Pixel,进行广告投放政治说在同样一个商务管理平台下面,可以使用这样一个Facebook像素,去,把它分配给,其他正常运行的,Facebook广告账户,从而不会导致你的广告账户一个广告账户的禁用,影响你这个非Facebook Pixel的,整体的数据收集和表现,因此强烈建议你在,建立Facebook的时候一定要对应你的,Facebook的,商务管理,并且对他进行,行一个,资产的一个分配和管理,红来看下一个劲,第5个技巧,Facebook营销,到底有没有一个非常神奇的所谓的这样的一个,通用高级牛逼设置的公式让你的,Facebook广告营,营销可以,按照这样的一个固定的套路,我去设置的话,一定可以取得好,我的结果,可以从,您的销售到很高的销售了,我想这是一个很多刚刚接触Facebook营销的朋友,都会思考或者甚至在,怀疑的一个问题就说有没有这样的一个神奇的蜂鸣人,神奇的一个配方,可以让我去

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next fourth section about Facebook & Instagram

Elon Musk Destroyed Mark Zuckerberg

Elon Musk Destroyed Mark Zuckerberg

a few days ago when news broke out that,Facebook was in serious trouble hardly,anyone could imagine that the company,would be on the brink of complete,collapse it is hard to believe but it,has happened Irish Regulators have,penalized Facebook for what they claim,to be a lack of protections against data,scrapers and for precisely this reason,the social media giant was slapped with,a hefty,265 million euro fine it is significant,to highlight that the EU penalties,reveal a critical situation for Facebook,and how it is collapsing the,aforementioned hackers that were part of,this attack on Facebook didn't just,stumble into Facebook's database it's,crazy how easily the hackers have,managed to obtain the data from the site,and how much data they have stolen of,millions of Facebook users all around,the world also because of the social,media Giant's widespread use and impact,it has become a popular Target for,hackers wanting to make quick cash by,selling stolen data on the dark web,Facebook has also been attempting to,obtain as much information from your,account as possible rather than,defending its customers privacy but,according to recent reports you should,be more worried about the company rather,than those hackers and as you know Elon,Musk has never really been a fan of,Facebook or its privacy policy and is,even less of a fan of The Man Behind The,Meta realm Mark Zuckerberg Elon Musk and,Mark Zuckerberg are two Tech Titans who,don't always agree in fact it's safe to,say that they often bad heads musk has,been highly critical of Zuckerberg's,control over public debate thanks to his,ownership of massive social media,platforms such as Facebook Instagram and,WhatsApp tensions between Elon Musk and,Mark Zuckerberg only increased after,Facebook partnered with the former yet,it all came to a head when an anomaly,caused the Falcon 9 to explode during,launch consequently destroying Facebook,satellites to this development,Zuckerberg expressed his deep regret,that the mission was unsuccessful as,their satellite would have connected,Africans across continents in addition,in reply to the Oz technica's report,that Facebook had scrapped call and text,data from Android phones with their app,installed Elon Musk ironically,proclaimed shocker in a single word,Tweet now this isn't just a case of musk,being salty about Facebook since he now,owns Twitter in fact he has publicly,criticized Facebook since before the,Twitter acquisition was even a question,back in 2020 Elon Musk was urging,everyone to delete their Facebook,accounts in an uncharacteristic view,serious tone for the tech Mogul he,tweeted it's not a political statement,and I didn't do this because someone,dared me to do it just don't like,Facebook give me the willies sorry is,disdain for the social media platform,seems to stem from multiple issues,including the ones we already mentioned,along with just how uncool it is now he,also cited privacy consent lambasting,Facebook's perceived lack of,transparency in regar

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next fifth section about Facebook & Instagram

How to Use Facebook - Complete Beginner's Guide

How to Use Facebook - Complete Beginner's Guide

hey everyone in today's how-to video i,want to show you how to use,facebook and facebook went through a,major revision,so i thought it's a good time to update,this video,and if you haven't used facebook for a,few years or if you've never used,facebook before,this video is going to walk you through,step by step on how to do that,now if you want to use facebook for your,business or on facebook ads and things,like that i have different videos,and i'll link those in the description,box below this video this is just for,everyday people,that want to use facebook personally as,a social media platform,facebook was created way back in 2004,i've had it since 2005,and back then you had to be in college,and have,a college email address to sign up but,they expanded it to everybody,and facebook today is at 2.7,billion active users and as facebook,grew,they bought instagram another massive,social media platform that they own now,and they also bought whatsapp a big,messaging app,also with over a billion users let's,jump on the computer here so i could,show you how to get started with,facebook.com,there is a mobile app for android and,ios devices for facebook again i'll make,a separate video about that,i'll just kind of show you how to get,started on facebook.com all the things,are going to be related to the facebook,mobile app you can pretty much do,whatever you can on facebook.com,on the computer on facebook mobile app,as well,i'm here on facebook.com and the signup,process is really easy this is kind of,the login page,where you would type in your email and,phone number and password but if you,don't have an account just yet you would,just press,create an account and if you want to,create a page for your business,or your brand here you could go ahead,and do it here i'll press create new,account,go ahead and fill this out and you do,have to be 13 years old at least here to,sign up that's pretty much the case with,any social media platform,now make sure you use the email and,phone number you have access to because,most likely is going to give you a code,to verify,now on the next page after you sign up,for the first time,facebook may ask you three different,questions it may ask you to add a,profile picture,and then the next step is to add friends,and then the last step,is to check your privacy settings but,the first thing you want to do is press,your profile picture right here,and it will bring you inside of your,profile where you could go ahead and add,a new picture,now i used a different name here so,facebook doesn't try to recommend me to,other people,and they'll get confused since i already,have another facebook account,but you would just press this and upload,a picture,from your computer or if you're on the,app from your mobile device,i'll just choose a random stock photo,here but you want to basically put your,face here so other people could,recognize you,and drag this into position so your face,is right on center,and then go ahead and press save right,here a

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next sixth section about Facebook & Instagram

It Happened Finally - Facebook is Decimated!

It Happened Finally - Facebook is Decimated!

as you all remember Elon Musk was a big,part of the company against Facebook,that suggested deleting your Facebook,and recently the situation got very,risky for meta's users as musk suggests,you need to be very careful because,Facebook implemented privacy policy,updates that make your private,information not safe and you are risking,a lot every day according to musk this,is a total collapse of Facebook and he,has a very interesting point about why,he thinks like that so Facebook has,updated its terms of service and made,big modifications to his privacy policy,Regulators have criticized the network,after a stunning leaked paper suggested,that Facebook is not using your data,safely also the revised privacy policy,of the corporation will be communicated,to millions of better product users,including those on Facebook and,Instagram the company has already come,under far from campaigners and,Regulators for its misuse of customer,data moreover it is still in meta's best,interest for its users to continue,providing as much information as they,can that approach is well illustrated by,the company's vocal resistance to,Apple's IOS ad tracking controls which,significantly curtailed the ability of,applications to follow user activity a,resounding Triumph for Consumer privacy,if you aren't ready to delete meta to,Applications there are several,significant details that you need to,know as soon as possible but a more,important question is what will happen,if you disagree with the updates and why,your account might be terminated,according to new updates is insane this,is a very interesting situation so let's,explain it the organization formerly,known as Facebook has changed its,privacy policy and released a new,iteration of its terms of service as it,frequently does the previous Facebook,data policy has been replaced by meta's,privacy policy which has been updated to,make it clearer and to reflect the most,recent Goods they provide Facebook owner,meta has been sending out notifications,regarding updates to its privacy,policies so what has changed and should,you be worried the first question has a,simple answer the second is more,difficult Facebook is a data hungry,advertising giant that gathers massive,quantities of your personal information,the social network has come under,intense investigation from regulators,and whistleblowers in recent months add,in Apple's privacy restrictions which,might cost Facebook 11 billion dollars,and you have a perfect storm for Mark,Zuckerberg's social network,Facebook claims that nothing has changed,in his privacy policies in a blog post,announcing the updates instead the,social media business will now give,additional details about the data it,gathers and with whom it is shared this,is a good thing because Facebook has,been less than forthcoming about where,data is stored Elite document claims,that Facebook does not know what it does,with your data which The Social Network,denies,Mark prote Facebook's Chief privacy,officer noted t

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next seventh section about Facebook & Instagram

GIGI - My Facebook (Official Music Video)

GIGI - My Facebook (Official Music Video)

Hai bro awal dari Facebook baruku kau,datang dengan cara tiba-tiba bekas,kekasih yang lama hilang satu dari,kekasih yang terbaik Nuh Kowloon mungkin,waktu yang ku persalahkan mungkin,Hai mungkin saja keadaan yang salah,terpikir hati untuk mendua tapi Nurani,tak bisa mendua Ku hanya bisa membagi,kisah-kisah lama ku hanya bisa membagi,cerita nostalgia cuma itu yang kuberikan,cuma itu yang ku bisa persembahkan karna,aku ada yang punya tapi separuh hati ini,untukmu ku,khusus hanya putuskan dia ku bisa,menutup semua cintaku tapi apakah kau,pun setuju menyakiti seorang manusia ku,hanya bisa kisah-kisah lama ku hanya,bisa membagi cerita nostalgia cuma itu,yang ku bisa persembahkan karna aku ada,yang punya tapi separuh hati ini untukmu,cuma itu,uh yang kuberikan cuma itu yang ku bisa,persembahkan karna aku ada jamunya Hong,tapi separuh hati ini untukmu semoga,bisa membahagiakan kisah-kisah lama cuma,itu yang kuberikan cuma itu yang ku bisa,persembahkan karna aku ada,judul lagu jauh tapi separuh hati ini,untukmu cuma itu yang kuberikan cuma itu,yang ku bisa persembahkan karna aku ada,yang punya tapi separuh hati muncul dan,Facebook baruku kau datang dengan cara,tiba-tiba bekas,Hi Ho

After seeing the seventh section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next eighth section about Facebook & Instagram

Facebook Is CHEAPER Than Instagram Ads (Here’s Why)

Facebook Is CHEAPER Than Instagram Ads (Here’s Why)

we're seeing something crazy happen in,the Facebook ads and Instagram ads world,right now given where I started in this,industry it's extra shocking but it is,happening in this video I'm going to,explain what it is and what it means for,you as a Facebook and Instagram,Advertiser So Meta isn't exactly the,stock market darling it used to be,there's been some bad press recently,about a reduction in profitability,mainly because meta is trying to build,the metaverse and that's incredibly,expensive and that has led to negative,sentiment around the platform some,advertisers leaving and things like that,I've covered all that and why,advertisers leaving doesn't make any,sense in a separate video so you can go,ahead and check that out I'll make sure,a link is included below but in this,video I want to talk about how that is,causing a real split between Facebook,ads and Instagram apps,now for some reason whenever there's bad,press around meta that only seems to,translate to Facebook as an advertising,platform not Instagram even though of,course both Facebook and Instagram as,our platforms are owned by meta and,differences in profitability and stuff,which doesn't affect advertisers but,that comes from both platforms it,doesn't really make sense but it does,happen and this bad press is definitely,leading to more advertisers favoring,Instagram over Facebook and this sort of,started happening maybe a year to two,years ago and it has only continued to,happen more and more advertisers are,favoring Instagram over Facebook not,advertising on both as I usually,recommend and that is causing a huge,difference in the cost between the two,platforms for a lot of our clients I,would actually say most at this point we,are seeing significantly lower cpms,which is cost per thousand impression,and a good way to measure Facebook and,Instagram advertising cost we are seeing,significantly lower cpms in Facebook,than we are on Instagram to the tune,often of 30 maybe even sometimes 40,difference between the two now this is,particularly weird for me because when I,first started advertising on Facebook in,sort of 2013 1415 it was very much the,other way around everyone wanted to,advertise on Facebook they didn't want,to advertise on Instagram because,Instagram was the young social media,platform sort of serious people that are,going to purchase products and services,weren't there so we saw much higher cpms,on Facebook then than we did Instagram,then people realized that Instagram did,yield good results and you could,advertise there particularly for certain,types of products and services very,successfully and that slowly brought the,cost of Instagram advertising up to the,point where it was very much On a par,with Facebook and that's where we were,from say 2015 through to 2020 2021 sort,of five six year period where the cost,difference between Facebook and,Instagram was fairly consistent there,wasn't a huge difference and most,Facebook advertisers when they ran,campaigns they were go

After seeing the eighth section, I believe you have a general understanding of Facebook & Instagram

Continue the next ninth section about Facebook & Instagram

Facebook Follow Button On Profile | Fb Profile Follow Button | How To Add Follow Button On Facebook

Facebook Follow Button On Profile | Fb Profile Follow Button | How To Add Follow Button On Facebook

youtube channel,um

Congratulation! You bave finally finished reading Facebook & Instagram and believe you bave enougb understending Facebook & Instagram

Come on and read the rest of the article!

I am a shopify merchant, I am opening several shopify stores. I use ppspy to find Shopify stores and track competitor stores. PPSPY really helped me a lot, I also subscribe to PPSPY's service, I hope more people can like PPSPY! — Ecomvy

Join PPSPY to find the shopify store & products

To make it happen in 3 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Shopify Store
2M+
Trusted Customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial